Skadeårsaker

Skadeårsakene er definert i lov om naturskadeforsikring § 1 Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.