Storm

Det foreligger en erstatningsbetingende stormskade når det har blåst mer enn 20,8 m/sek. Det er tilstrekkelig at ett vindkast har vært oppe i denne vindstyrken.

Definisjon

Det har blåst storm – og det foreligger en erstatningsbetingende stormskade – når det har blåst minst 20,8 m/sek. (meter pr. sekund), som tilsvarer 41 knop eller 75 km pr. time.

Det er tilstrekkelig at ett vindkast har vært oppe i denne vindstyrken.

Etter Beauforts vindskala er denne vindstyrken definert som liten storm.

Vær oppmerksom på at den oppgitte vindstyrke kan angis i m/sek., knop eller km/time.

I henhold til internasjonalt vedtak skal vindhastigheten om mulig måles 10 meter over bakken og angis som middelverdi for ca. 10 minutter. Kastevind kan således ha en langt større styrke enn den vind som oppgis fra meteorologene. Det er kastevindens styrke som er avgjørende for om det foreligger storm eller ei. Likeledes må det tas hensyn til de topografiske forhold som kan føre til kraftig økning i vindhastigheten. Som eksempel kan nevnes en trang fjord, høye fjell, fallvinder m.m.

Det er generelt et relativt lite antall målestasjoner. Det medfører at takstkonsulenten må vurdere vindens skadevoldende egenskaper fremfor alene å se på registrert måling et eller annet sted – som kan være langt unna skadestedet.

Som stormskade regnes også treffskader ved for eksempel bygningskomponenter eller løsøre som føres med vinden og skader det forsikrede objekt.

Også treffskader som følge av grus, kvister og trær som rammer det forsikrede objektet regnes som stormskade.

Som stormskade regnes også skader som følge av bølger. Det er imidlertid en forutsetning at det dokumentert blåste storm på skadetidspunktet. Se også Bølger og bølgeslag

Unntak

 • Haglvær som gjør skade på taktekking.
 • Vann som blåser oppover taket og som presses inn under taktekkingen.
 • Vann/snø som presses inn i bygningen i forbindelse med storm.
 • Bortfall av strøm – som for eksempel medfører skade på fryseboks med innhold. Dette er en indirekte skade.

Taksering av stormskader

Takstkonsulenten skal innhente vinddata fra nærmeste målestasjon og vurdere vindforholdene konkret på skadestedet. Her er det viktig å ta med topografisk forhold, annen bebyggelse o.l.

Takstrapporten skal inneholde en klar konklusjon på om det sannsynligvis har blåst storm eller ikke.

Takstmannen skal vurdere om det foreligger svak konstruksjon. Beregnet vindbelastning må vurderes mot byggeforskriften som gjaldt på oppføringstidspunktet. Dersom det, etter at forsikret bygning ble oppført, er innført strengere krav til vindlast, må dette fremkomme i rapporten.

Kartskisse som viser vindforholdene skal alltid være en del av takstrapporten.

Dokumentasjon av vindforholdene kan gjøres ved at utskrift/kopi av målingene (fra den/de aktuelle målestasjonene) legges ved takstrapporten – eller at opplysningene legges inn i selve takstrapporten. Husk å angi hvilken/hvilke målestasjon(er) det er innhentet vinddata fra.

Dersom takstkonsulenten ikke finner relevante opplysninger som dokumenterer at det har blåst storm, men likevel mener at storm er skadens hovedårsak, skal rapporten inneholde takstkonsulentens konkrete vurdering av hvorfor konklusjonen likevel er storm. Viktige momenter i denne sammenheng kan eksempelvis være:

 • topografi generelt
 • variasjon i vindlast som følge av topografiske forhold (vindfullt område, trang fjord, høydedrag o.s.v.)
 • om det foreligger flere skader i området
 • konstruksjonens styrke
 • utsatt beliggenhet
 • konkrete lokale forhold

Noen objekter er særlig sårbare overfor sterk vind. Når slike objekter takseres, må takstkonsulenten være spesielt oppmerksom på mulige svakheter som kan være vesentlige i en vurdering av svak konstruksjon og en mulig vurdering av avkortning. Eksempler på utsatte objekter:

 • bygg under oppføring
 • plasthaller
 • veksthus/drivhus
 • fiskehesje/fiskehjell med fisk
 • silo
 • stabbur
 • brakker
 • brygger
 • naust
 • stillaser
 • levegger

Se også skadehåndbokens avsnitt hovedårsak

Praktisk behandling

Skadebehandler må påse at takstrapporten inneholder opplysninger som dokumenterer at det har blåst storm. Det er takstkonsulenten som innhenter vinddata, vurderer vindataene og som konkluderer med om det har blåst storm eller ikke. Takstrapporten skal inneholde en klar konklusjon om skadens årsak. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på storm i form av vindmålinger, men takstkonsulenten likevel mener at skadens hovedårsak er storm, skal konklusjonen begrunnes - se Taksering av stormskader.

Dersom skaden gjøres opp uten takst – se Rutine i saker der det ikke er formelt krav om takst – har selskapet ansvar for å innhente tilstrekkelige opplysninger om vindforholdene på skadestedet. Det skal alltid ligge vindmålinger på saker som skyldes storm eller orkan – uavhengig om skaden er taksert eller ikke.

Saksbehandler må også kontrollere og kvalitetssikre takstrapporten med hensyn til at takstkonsulenten alltid skal beskrive tilstanden på skadet objekt og vurdere svak, svekket eller mangelfull konstruksjon.

Dersom skadelidte er mer enn lite å bebreide for skadens inntreden eller omfang, skal saksbehandler vurdere om skaden bør avkortes – se skadehandbokens avsnitt om Avkorting

Regress

Se også avsnittet Regress