Hovedårsak

Gå til hovedinnhold

Hovedårsak

I en del situasjoner kan det volde tvil om hva som er årsaken til at en naturskade inntreffer. Det kan være flere samvirkende årsaker eller årsaksforhold som kan være årsaken til at en skade manifesterer seg.

Når eksempelvis to begivenheter virker sammen og begge er nødvendige betingelser for at skaden oppstår, skal skaden etter forsikringsrettslige prinsipper knyttes til den begivenhet som må anses som hovedårsaken til at skaden oppstår. Den andre årsaksfaktoren skal man se bort fra.

Det er sikrede som har bevisbyrden for at skaden har skjedd på en måte som utløser rett til erstatning etter forsikringsvilkårene.  I forsikringsretten gjelder hovedårsakslæren.  Hovedårsakslæren innebærer at den fare som anses som hovedårsaken til skaden, skal tilordnes hele tapet.  Bare dersom denne fare er dekket under forsikringen, har sikrede rett til erstatning.  Man skal således se bort fra andre farer eller årsaker som eventuelt har medvirket til skaden.

Det er derfor viktig at det som godt som mulig fastslås hvilken årsak som det foreligger sannsynlighetsovervekt for er den primære og direkte årsak til skaden. Hvis det ut fra en totalvurdering av de foreliggende opplysninger er slik at det kan være en annen mulig årsak – hvis faktisk årsakssammenheng anses sannsynliggjort – men at denne er en lite dominerende og kun en utløsende faktor i skadeforløpet, skal denne årsaken sees bort fra. Det er ikke tilstrekkelig at påviste skader bare er en mulig årsaksfaktor.
 
Den direkte årsak til skaden er altså den skadeårsak som er den mest dominerende og en aktiv, nødvendig og virksom betingelse for at skaden oppstår. Dette er ofte den innledende årsaken og avgjørende for resultatet. 
 
Eksempler - se f.eks. Klagenemndssakene 19/31344 og 19/3809.
 
19/3809. Skaden skyldes en kombinasjon av svak konstruksjon og storm. Takstkonsulenten mente at svak konstruksjon var hovedårsaken og at stormen var utløsende årsak. Klagenemnda kom til at storm var hovedårsaken og den direkte årsak til skadene på bygget. Dersom skaden hadde oppstått hvis det ikke blåste storm, ville skadens hovedårsak ha vært svak konstruksjon.
 
19/31344. Skaden skyldes kombinasjon av dårlig innfesting mellom yttervegg og ringmur og storm. Takstkonsulenten mente at den mangelfulle innfestingen var hovedårsak og at stormen bare var utløsende årsak. Klagenemnda kom til at stormen var hovedårsak og den direkte årsak til skadene på bygget. Dersom skaden hadde oppstått uavhengig av stormen, ville manglende innfesting ha vært hovedårsaken. Stormen var imidlertid en helt nødvendig betingelse for at skaden oppsto. 
 
Forsikringsklagenemnda/Finansklagenemnda har også avgitt uttalelser som kan være til hjelp når man skal vurdere en skades hovedårsak - se f.eks. FKN-2010-406 og FinKn-2012-178.
 
 
Andre eksempler på skader som har samvirkende årsaker:  

Snøtyngde på taket kombinert med storm: Hvis snøtyngden er hovedårsak til skaden selv om det har blåst storm er dette ikke en stormskade 
 
Sprekker oppdaget etter jordskjelv; rystelsene er så små at denne ikke er hovedårsak til at sprekkene oppdaget, latente spenninger i konstruksjonen  
 
Skader på kaianlegg, skader oppdaget etter storm/stormflo; hovedårsak er utvasking over lang tid; stormen er sekundær 
 
Skader på 30 år gammelt isolerglass - normal levetid 25 år, hovedårsak er alders svekkelse og ikke stormen 
  
 
Ankesaker

FSN 5601 av 25.4.2005  - sprengning eller utløsing av latente spenninger 
 
FSN 5779 av 10.10.2005 -hovedårsak vannskade/fukt utenfra
 
Ankesak 26/07 - storm isolerglass punktert, hovedårsak er elde og svekkelse over tid
 
 
Med abonnement i LovData;

Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-15348 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på en garasje direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skaden skyldes at rør i forlengelse av grøft/bekk hadde for liten kapasitet og/eller mangelfullt innløp. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.

Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-11382 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om avkorting i erstatning av skade på en driftsbygning, samt om skaden skyldes svak konstruksjon, jf. lov om naturskadeforsikring §1 tredje ledd. Ankenemnda finner det godtgjort at vinduene og veggfestene var preget av råte, slitasje og elde. Innfestingen var derfor svekket og det er årsakssammenheng mellom dette og skadens inntreden. På grunn av dette var det også påregnelig at skader ville oppstå under sterk vind. Ankenemnda har derfor ikke noe å

Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-9323 (P-vekt: 0:00)
Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på bygninger og uteareal direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at hovedårsaken til at bekken tok løp innover eiendommen var ansamling av stein ved inngangen til kulvert. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 
Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2009-21443 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om vindskade på en eldre låve/ fjøsbygning kan kreves dekket, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at det var vind med styrke over 20,8 m/s på skadestedet da skaden skjedde. Ankenemnda legger til grunn at punktfundamentene var svekket av råte, og at dette var hovedårsaken til at bygningen kollapset. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 
Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-06-22. NSN-2011-7406 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på en trebrygge direkte skyltes storm, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden på bryggen direkte skyldes storm. Ankenemnda mener skaden skyldes at is har blitt presset mot bryggen som en følge av økt vannstand og bølger i området. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 
Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-10-01. NSN-2010-13182 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på naust skyldes erstatnings-betingende flom, jf. naturskadeforsikringsloven §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom, men at skaden var forårsaket av oppdemming som følge av kjøving i bekken. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenemnda.
 
Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-10-01. NSN-2010-10074 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om avkortning etter skade på et fjøs, jf. naturskadeforsikringsloven §1 tredje ledd. Forsikringsselskapet har lagt til grunn at skaden faller inn under forsikringsdekningen, men avkortet erstatningen med 100 %. Begrunnelsen for avkortingen er sammenhengen mellom bygningens tilstand og den skade som er oppstått. Ankenemnda fant at bygningen var sterkt preget av manglende vedlikehold og at dette var hovedårsaken til skaden. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenemnda.
 
Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-10-01. NSN-2009-8461 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade i form av ansamling av grus og grovere masser på en åker direkte skyldes « flom », jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda fant at skaden hovedsakelig skyldes ansamling av overflatevann på åkeren i forbindelse med regn, ikke flom. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenemnda.
 
Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2009-06-05. NSN-2009-3209 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om vannskade var forårsaket av naturulykke, jf. §1 første ledd. Skadelidte oppdaget at det hadde trengt vann gjennom isolasjon og takplater i enebolig, og hevdet at storm hadde forårsaket skaden. Forsikringsselskapet la til grunn at sannsynlig skadeårsak var takpappens alder i kombinasjon med frostsprengning. Uttalelser om hovedårsakslæren. Ankenemnda fant ikke sannsynliggjort at skaden kunne tilbakeføres til en naturulykke. Klagen ikke tatt til følge.
 
Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2009-02-27. NSN-2008-11941 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på bolighus med tilbygg var forårsaket av naturulykke, jf. §1 første ledd. Flom forårsaket høy grunnvannstand, og et bolighus med nyere tilbygg fikk skader. Forsikringsselskapet avgrenset dekning mot setningsskader på tilbygg og sprekker i grunnmur på hovedhuset under henvisning til at disse skadene var forårsaket av den tilleggslasten nybygget representerte. Ankenemnda fant det ikke sannsynliggjort at flommen hadde forårsaket skadene, og avslo