Personvernerklæring

Personvern

Norsk Naturskadepool er via Lov om naturskadeforsikring ilagt å utføre en rekke oppgaver der naturkrefter har gjort skade på ting. Norsk Naturskadepool fordeler utbetalinger for naturskader mellom forsikringsselskapene i henhold til markedsandeler av brannforsikring, utlikner og reviderer naturskadeerstatningene mellom selskapene, og ivaretar reassuransedekningen av norsk naturskadeforsikring. Skadebehandlingen foretas av forsikringsselselskapene. Norsk Naturskadepool bistår også ved takstbestilling ved koordinerte hendelser. Alle disse oppgavene innebefatter bruk av personopplysninger.

Norsk Naturskadepool er behandlingsansvarlig for personopplysningene, og formålet med behandlingen er å oppfylle de lovpålagte oppgaver nevnt over.

Norsk Naturskadepools behandlingsgrunnlag er Personvernforordningen art 6 nr 1 bokstav c: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige», herunder lov om naturskadeforsikring, forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring.

For å håndtere oppgavene benyttes systemene NINA og Koordinering.no. De registrerte er å karakterisere som forsikringstaker, og de personopplysninger som benyttes er hovedsakelig: navn og adresse, skadedato, skadenummer. Disse får vi fra forsikringsselskapene. I skadesaker hvor det gjennomføres revisjon, tilgjengeliggjør forsikringsselskapene den dokumentasjonen de mener er nødvendig for å revidere skadesaken.

Det er viktig for Norsk Naturskadepool å verne personopplysningene og behandle dem fortrolig. Vi bruker egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i våre systemer for å beskytte informasjon mot tap, misbruk, uvedkommendes tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse. Tilgang til personopplysningene begrenses til de personene som trenger dem for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

Saksbehandlingen kan løpe i maksimalt 10år, og personopplysningene må lagres like lenge som saken pågår. Etter denne 10års perioden anonymiseres navnene i saken. Når forsikringsselskapet avslutter en skade går saken til revisjon, og vi oppbevarer personopplysningene hertil i 1år. Der Norsk Naturskadepool har i oppgave å koordinere større hendelser, oppbevares personopplysningene i 5år.

Innenfor de rammer som er fastsatt i personvernforordningen og annen lovgivning vil den registrerte kunne få rettet opp og slettet opplysninger om seg selv dersom de er mangelfulle eller uriktige. Den registrerte kan også be om innsyn i de personopplysninger Norsk Naturskadepool behandler om han. Ønsker du å benytte en av disse rettighetene bes du ta kontakt med oss via mail til , eller via brevpost til Norsk Naturskadepool, postboks 2473, 0202 Oslo.

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår behandling av personopplysninger kan du alltid ta kontakt med oss på .

Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger har du alltid adgang til å klage til Datatilsynet.