Om Naturskadepoolen

Ting i Norge og Svalbard som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring.

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og en del andre objekter. Erstatning for disse objektene avhenger av den ordinære forsikringsdekningen, som er avtalt for objektet.

Det er det enkelte forsikringsselskap som er forsikringsgiver, dvs utsteder forsikringsbevis, foretar oppgjør og har den direkte kontakten med kundene. Naturskadepoolen administrerer utligningen mellom selskapene.

Norsk Naturskadepool skal bare utligne de skadene som er definert i loven. Dette forhindrer ikke at forsikringsselskapene i sine vilkår kan ha en videre dekning for sine kunder. Forsikringsselskapet får imidlertid ikke utlignet disse skadene i ordningen.

Hvis man har hatt en naturskade bør man kontakte sitt vanlige forsikringsselskap for å få informasjon om erstatningsdekningen.

Historikk

Naturskadeloven og forsikringsavtaleloven ble i 1979 endret da det ble vedtatt å innføre en alminnelig naturskadeforsikring i Norge med virkning fra 01.01.80. Naturskadeforsikringen er obligatorisk i den forstand at den er knyttet til all brannforsikring på ting. Fra 01.07.90 ble lov om naturskadeforsikring satt i kraft.

Det er også utarbeidet en egen instruks for Norsk Naturskadepool.

Formål og funksjon

Ordningen sikrer dekning mot naturskader for alle som har tegnet brannforsikring. Forsikringstaker forholder seg til sitt forsikringsselskap for oppgjør, og poolen utligner alle skader mellom selskapene fordelt på markedsandel i poolen.

Deltagende selskap

Alle forsikringsselskaper som tegner brannforsikring i Norge er pliktige etter norsk lov å være medlem av poolen. Dette omfatter derfor også selskaper som driver grenseoverskridende virksomhet fra andre EØS-land, og selskaper med liten forretning i Norge.

Styret og administrasjon

Styret består av 8 representanter med personlig varamedlem. Disse kommer fra de største forsikringsselskapene og representant for utenlandske forsikringsselskaper i Norge. Naturskadeforsikringen administreres av Norsk Naturskadepool.

Premieraten

Premieraten (sist endret 1.januar 2024) er 0,07 promille av brannforsikringssummen.

Nyttige lenker