Spørsmål og svar

Hva dekkes under naturskadeforsikringen?

Alle bygninger og løsøre som er forsikret mot brann, er samtidig forsikret mot naturskader.

Hva dekker naturskadeforsikringen?

 1. Ødelagte biler, campingvogner, tilhengere, båter?
  Disse objektene er ikke omfattet av naturskadeforsikring, og må ha egen kaskoforsikring.

 2. Redningsomkostninger?
  Nødvendige redningsomkostninger er en del av skaden.

 3. Utgifter til rivning og rydding?
  Omfattes av de fleste forsikringsformer - eventuelt begrenset til en avtalt forsikringssum.

 4. Antenner/parabol, markiser, skilt?
  Noen selskaper dekker dette selv om det ikke er dekket under naturskadeforsikringen

 5. Hageanlegg, veier/arealer o.l. utendørs
  Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei knyttet til bolig- eller fritidshuset. Arealet er oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

  Skader utover denne dekningen må meldes til den statlige naturskadeordningen . MERK: Tre måneders meldefrist.

 6. Treffskader?
  Treffskader erstattes på brannforsikret bygning/gjenstand.

 7. Matvarer i fryser?
  Dekkes under ordinær hus/hjemforsikring ved svikt i strømtilførselen.

Blir gamle hus dekket fullt ut?

De aller fleste bolighus er fullverdiforsikret. Fullverdiforsikring innebærer at forsikringsselskapene betaler reparasjon eller gjenoppføring fullt ut.

For andre bygninger, hvor det er gjort forsikringsavtale basert på fast sum eller på såkalt førsterisiko, dekkes reparasjon eller gjenoppføring inntil avtalt forsikringssum.

Forsikringsavtaler med fast sum er gjenstand for beregning av underforsikring når avtalt forsikringssum er lavere enn faktisk verdi. (Presisering 28.01.2015)

Får forretninger og bedrifter dekket alle påførte tap, både avbruddstak og fysiske ødeleggelser?

Naturskadeforsikringen dekker fysiske skader på brannforsikrede bygninger og løsøre. Denne forsikringen dekker også et eventuelt husleietap dersom den skadelidte har slik forsikring.

Avbruddstap (tap i driften) erstattes direkte av forsikringsselskapene dersom det er tegnet forsikring mot dette.

Vil det være nok penger til å dekke alle skadene?

Det er en øvre grense for samlede erstatninger på 16 milliarder kroner. Selv stormen i 1992, den største naturskaden vi har hatt noen gang, kom "bare" på 1,3 milliarder (1992-verdi). Det er lite sannsynlig at naturskader blir av en slik størrelse at den vil overstige den øvre grensen.

(Hvis overskridelse av øvre grense: Dersom dette mot all formodning skjer, skal det etter naturskadeforsikringslovens bestemmelser gjøres en forholdsvis avkortning av alle erstatninger innenfor erstatningsgrensen.)

Hva kommer det av at naboen forsikret i et annet selskap får dekning for gjenstand/hendelse/annet når ikke mitt selskap dekker dette?

 

Naturskadeforsikringen i Norge omfatter all brannforsikring og alle som har slik forsikring vil få dekket sine tap. Norske forsikringstakere er i dag til forskjell fra mange andre meget godt økonomisk beskyttet mot naturskader.

Forsikringsselskapenes naturforsikringsvilkår er i hovedsak like, men selskapenes øvrige vilkår kan gi visse forskjeller. Forskjellene er likevel ikke større enn at alle uansett selskap får dekket den overveiende del av sine tap (minus egenandelen).

Skal vi forsøke å redde noen av tingene våre?

Forsikringsavtaleloven forplikter den enkelte skadelidte til å redusere skadene i forbindelse med en forsikringsskade, innenfor rimelige* grenser og muligheter. Dette er også i egen interesse, fordi økonomisk erstatning ikke kan bøte tapet av affeksjonsverdier og unike gjenstander.

Hvis det er forbundet med risiko å oppholde seg på skadestedet, eller hvis den lokale redningssentralen evakuerer skadeområdet, opphører imidlertid denne plikten. Forøvrig skal anvisningene fra redningssentralen alltid følges.

Hva er rimelig?

Kostnadene forbundet med redning kan ikke overstige forsikringsverdien, dvs. redningskostnadene kan ikke være større enn hva det koster å gjenoppføre/gjenanskaffe, jfr instruksen for Poolen - § 3- samt vilkårene. Redningsbestrebelser forbundet med risiko er ikke rimelig.

Får jeg igjen det samme som de tapte gjenstander har kostet?

Skade på innbo og løsøre skal normalt erstattes etter gjenanskaffelsesverdien.

Selskapene kan imidlertid ha spesielle oppgjørsregler for visse gjenstander, som bl.a. elektrisk utstyr, PC, mm. Disse har en begrenset levetid og det er urimelig å erstatte dem etter gjenanskaffelsespris (nyverdi) etter at de har nådd en viss alder. Det blir derfor gjort et prosentvis fradrag for verdiforringelse på slike gjenstander etter hvor gamle de er (dagsverdi).

Generelt er norske forsikringsvilkår omfangsrike i forhold til mange andre land.

Hvorfor får jeg mye mindre pr. time enn håndverkerne får når jeg påtar meg å gjøre oppryddings- og reparasjonsarbeidene selv?

Det er kunden som velger om han selv vil utføre eller sette bort hele eller deler av oppryddings- og gjenoppbyggingsarbeidene. Det gis en godtgjørelse for utført egeninnsats.

På grunn av avgiftsforhold for næringsdrivende, vil oppgjør til privatperson og til håndverker bli noe forskjellig. Tidsforbruket er også normalt betydelig lavere for fagmann enn for legmann, noe som tilsier høyere timesats for førstnevnte. Vurderinger av hva som er rimelig godtgjørelse for huseier gjøres av selskapene i hvert enkelt tilfelle.

Hva gjør folk som har mistet hus og hjem i den tiden de venter på forsikringsoppgjør? Kan de kjøpe inn det de trenger på regning?

Ved behov utbetaler selskapene forskudd til gjenanskaffelse av nødvendige gjenstander som er blitt ødelagt. Etter avtale med forsikringsselskapet kan nødvendige gjenstander også kjøpes inn på regning.

Kan folk innkvartere seg på hotell på regning?

Forsikringen dekker nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade. Opphold skal generelt avtales med selskapet på forhånd. Så lenge erstatningsoppgjøret ikke er i havn, er innkvartering på regning mest hensiktsmessig. Selskapet vil i utgangspunktet akseptere opphold på et hotell av normal kvalitet, ikke i øverste luksusklasse.

Når får vi erstatning, slik at vi kan reparere og flytte inn igjen?


Erstatningsutbetalingene påbegynnes fortløpende etter hvert som selskapene får taksert de enkelte skader. De fleste erstatningene vil utbetales raskt.

I påvente av skadeoppgjør vil selskapene ved behov utbetale forskudd. Etter avtale med forsikringsselskapet kan nødvendige gjenstander også kjøpes inn på regning. Forsikringen dekker videre nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade. Opphold skal generelt avtales med selskapet på forhånd.

I enkelttilfeller kan det imidlertid ta noe lenger til å få gjort opp skadene, pga forhold* som selskapene ikke har herredømme over.

Forhold som forsikringsselskapene ikke har herredømme over, selv om de arbeider optimalt, som f.eks. etter flommen i 1995:

5-årsfristen for gjenoppføring. Enkelte drøyer lenge med å bestemme seg for om de ønsker å gjenoppføre.
Myndighetenes behandling av byggesaker kan ta lang tid.
En setningsskade som kan tilbakeføres til en tidligere flomskade kan vise seg på et senere tidspunkt, det medfører at saken må gjenopptas og behandles på nytt.
Saker hvor kommunen har nektet gjenoppføring og hvor avslutning avventer endelig avgjørelse hos myndighetene.

Huset mitt er uskadd etter naturskadesituasjonen, men området det står på er ustabilt (kvikkleire/kontinuerlig rasfare/e.l.). Jeg får ikke erstatning fra forsikring fordi ingen ting er fysisk skadet. Men jeg kan ikke lenger bo der! Hva gjør jeg?

Naturskadeforsikringen dekker fysiske skader på brannforsikret bygning og redningskostnader ved overhengende fare for ny skade, inntil forsikringsverdien. Selskapet dekker også kostnadene til nødvendig geoteknisk utredning.

Varig sikring skjer i samarbeid med de kommunale myndigheter.

Det er kommunens ansvar å treffe nødvendige sikringstiltak på skadestedet slik at det er beboelig i ettertid, jf. lov om sikring mot naturskader Den statlige myndigheten for sikringsbestemmelser (§§ 20 og 24) ble i 2009 delegert til Olje- og energidepartementet ved NVE.