Avkorting

Gå til hovedinnhold

Avkorting

I naturskadeforsikringsloven § 1, sjette ledd er det fastsatt bestemmelser om avkortning av erstatningen.

Etter dette kan naturskadeerstatning settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang.

Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans muligheter for utbedring av mangelen og forholdene ellers.

Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

 Vær oppmerksom på at avkortning ikke kan foretas på "objektivt" grunnlag. Sikrede må være å bebreide for skadens inntreden og/eller omfang.

Det er – med virkning fra 01.04.2017 – innført en praksis som sier at naturskader under kr 50.000 i utgangspunktet ikke skal avkortes. Nærmere opplysninger om denne forenklingspraksisen er beskrevet i Sirkulære nr. 03/17

Se også Svak konstruksjon.

Vær oppmerksom på at avkortning i medhold av Lov om naturskadeforsikring bare gjelder tingskadene. Det er ikke lovgrunnlag for å utvide avkortningen til bransjevilkårenes tilleggsdekninger for påbud, husleietap, merutgifter ved å bo utenfor hjemmet o.s.v. Disse tilleggsdekningene må reguleres etter FAL, fordi sanksjonsreglene i naturskadeforsikringsloven ikke kan fravikes til skade for sikrede.