Svak konstruksjon

Gå til hovedinnhold

Svak konstruksjon


En konstruksjon er svak dersom den ikke tåler de påkjenninger den må forventes å bli utsatt for. I hovedtrekk vil svak konstruksjon være knyttet opp mot byggets konstruksjon, og i liten grad plassering av byggverket.
 
Plan- og bygningsloven fastslår at byggverk skal plasseres og konstrueres på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som til en hver tid gjelder på det sted hvor byggverket settes opp. Dersom dette ikke gjøres, vil byggverket fremstå med en svak konstruksjon. Det kan være mangler/feil ved utførelse, svakheter i materialer eller ved bruk av uegnete materialer. Da er det sikker praksis for at dette er å anse som svak konstruksjon. Dette er uavhengig av hvem som opprinnelig satte opp byggverket.

Bedømmelsen av om en konstruksjon er svak, gjøres ut fra forholdene på skadetidspunktet. Det skal da vurderes om konstruksjonen tilfredsstilte de krav til styrke og soliditet som ble stilt etter byggeskikken på oppføringstidspunktet. Ny kunnskap og erfaring kan tilsi at et tidligere godkjent byggverk viser at konstruksjonen ikke lenger holder mål. Det alene er ikke grunnlag for å gi redusert erstatning. Derimot vil det kunne være grunnlag for redusert erstatning dersom konstruksjonen (materialer, befestigelser, etc.) har blitt fysisk svekket i tiden fra oppføring og fram til skadetidspunktet.
 
I vurderingen av om det kan avkortes i erstatningen er det spesielt de situasjoner hvor skadelidte har eller burde hatt kunnskap om svakheten, og således har hatt forutsetning og mulighet til å forebygge skadens inntreden eller omfang. Sikrede må altså kunne bebreides for den påviste svakhet. Det foretas da en konkret bedømmelse og vurdering. Når sikrede har hatt eller burde ha hatt kunnskap om en svakhet, vil dette ofte være skader hvor årsak eller omfang helt eller delvis kan tilbakeføres til at det er synlige svakheter i en konstruksjon.  Eksempler på dette er åpenbart mangelfullt vedlikehold, synlig råte, treødeleggende insekter, svekkelser over tid (elde, bruk, slitasje), mangelfull forankring eller sikring, dvs. slike omstendigheter som skadelidte burde forstå kan innebære økt risiko for naturskade.  Han kan da bebreides for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang. Tilsvarende kan det være situasjoner hvor han er selvbygger og ikke har fulgt de faglige råd/ forutsetning/ krav for oppsetting av et byggverk.

Bemerk forskjellen mellom forsikringsavtaleloven og naturskadeforsikringsloven hva angår avkorting.

Se også Avkorting.