Lempingsregler

Avkortning i saker hvor skadens omfang er under kr 50 000 ekskl. mva.

Hvis skaden er under kr. 50.000 (ekskl. mva.) kan vurderingen av svak konstruksjon - og eventuell avkortning - bortfalle.

Se Sirkulære nr. 03/17. NB! I sirkulæret står det at grensen for avkortning er kr 50 000 inkl. mva. Det korrekte er - som nevnt over - at grensen er kr 50.000 ekskl. mva.

Med 'skaden' menes her summen av de faktiske reparasjonskostnadene. Hvis en skade er forhåndskalkulert til mer enn kr 50.000 (ekskl. mva.), mens de faktiske reprasjonskostnadene er mindre enn kr 50.000 (ekskl. mva.), kan selskapet unnlate å vurdere spørsmålet om avkortning. Skaden kan da håndteres etter lempingsregelen som er beskrevet over.

Denne regelen for lempning gjelder også for skader som bare rammer innbo og løsøre. Når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes skadelidtes dårlige tilsyn eller når den skadelidte kan lastes for at hen ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang, skal man i regelen ikke avkorte i erstatningen. Da slike skader for privatdekning på innbo og løsøre uansett gjøres opp inkludert merverdiavgift, er grensen for når avkortning må vurderes der skaden etter erstatningsberegning utgjør mindre enn kr  62 500 inkludert merverdiavgift.

Rutine i saker der det ikke er formelt krav om takst

Kravet om takstrapport kan fravikes ved mindre bygningsskader hvor det er klar skadeårsak og oversiktlig skadeomfang. Det er en forutsetning at skadens omfang ikke overstiger kr 100 000 (ekskl. mva.)

NB! Skader som inneholder ett eller flere av følgende elementer skal alltid takseres - av sertifisert takstkonsulent - på ordinær måte:

  • avkortning
  • regress
  • usikker årsak
  • villbekk som kilde for flom

Skader som skyldes storm, flom, stormflo og skred kan omfattes av denne rutinen forutsatt at omfanget før fradrag for naturskadeegenandel ikke overstiger kr 100 000 ekskl. mva.

Skader som overstiger dette beløp, skal takseres på ordinær måte av sertifisert takstkonsulent.

Når det ikke avholdes takst, må det foreligge alternativ dokumentasjon på saken.

Kravene til dokumentasjon

 

Uansett om skaden skyldes storm, flom, stormflo eller skred, skal det alltid ligge fargebilder på saken.

Skred er i utgangspunktet kompliserte skader og det anbefales at denne rutinen bare unntaksvis benyttes ved skredskader. Uansett må forutsetningene være til stede: klar skadeårsak og oversiktlig skadeomfang.

Det skal alltid ligge vindmålinger på saker som skyldes storm eller orkan. Vindmålinger hentes primært ut fra yr.no. Se også Værobservasjoner.

Mediaoppslag og private vindmålinger om hendelsen kan gjerne være supplerende/underbyggende dokumentasjon, men slike oppslag er alene ingen dokumentasjon for skadens årsak.

Husk også at et telefonnotat alene ikke er tilstrekkelig grunnlag for å dokumentere årsak eller omfang.