Meteorittnedslag

Meteoritter er objekter fra verdensrommet - meteroider - som overlever passasjen gjennom atmosfæren og som faller ned på jordoverflaten.

Fra og med 01.01.2023 utvides Lov om naturskadeforsikring til også å omfatte skader som følge av meteorittnedslag. Lovens første ledd andre punktum vil da lyde slik:

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Meteoritter er objekter fra verdensrommet - meteroider - som overlever passasjen gjennom atmosfæren og som faller ned på jordoverflaten. Jorden utsettes ustanselig for slike objekter, men få av dem treffer jordoverflaten.

Det er svært sjelden at meteorittnedslag forsårsaker skade på forsikrede objekter.