Jordskjelv

Med jordskjelv menes et plutselig naturlig brudd i jordskorpen som er av en slik karakter at det sendes ut elastiske bølger som merkes som rystelser i bakken og som måles med seismometer.

Størrelsen på rystelsene varierer fra umerkelige til svært kraftige, og de avtar i intensitet med avstand fra jordskjelvets sentrum.

De rystelser som har forekommet i naturskadepoolens virketid har i det vesentlige vært innenfor de påkjenninger en bygning skal tåle.

Forsikringsselskaper som får meldt inn mulige jordskjelvskader, skal bestille takst gjennom takstfirmaet Takstmann Øyåas AS: nils@takstmannoyas.no

Definisjon

Et jordskjelv defineres som et plutselig brudd i jorden, som er av naturlig opprinnelse. Bruddet medfølger elastiske bølger som kan bli merket som rystelser av bakken og/eller målt med seismometer. Stedet hvor utløsningen skjer kalles hyposenteret, mens punktet på jordoverflaten rett over hyposenteret kalles episenteret. Svingningene blir svakere ved økende avstand fra senteret.

Norsk Naturskadepool har så langt registrert svært få skader innmeldt som jordskjelv. Langt de fleste skader har blitt avslått, fordi det ikke har vært jordskjelv av slik styrke at skader skal oppstå eller fordi skaden har en annen hovedårsak.

Taksering av jordskjelvskader

Takst bestilles hos Takstmann Øyås AS: nils@takstmannoyas.no

Øyås samordner takseringen og har ansvar for at vurderingene av skadens hovedårsak blir gjort likt.

Praktisk behandling

Vær oppmerksom på at faktainnsamlingen ved innmeldte jordskjelvskader stiller store krav til takstmannen. Dette betyr at slike skader skal besiktiges og takseres av naturskadepoolens koordinator - eller den som koordinator utpeker. Grunnen til dette er å få en ensartet vurdering av skadens årsak.

Faktainnsamling i forbindelse med innmeldte skader viser ofte at hovedårsakene ikke er jordskjelv, men har sin naturlige forklaring i f.eks.: setningssprekker / svinnsprekker / ekspansjoner / oppvarming av kalde piper / "punkterte" vinduer/duggdannelse/lekkasje, jordtrykk, riss i støpeskjøter, svake innfestinger, svak avstivning, fundamenteringsfeil, materialskiller, spenninger i gulv, vegger og tak, svak avstivning m.m.

Se også avsnittet om hovedårsak.

Takst bestilles hos: nils@takstmannoyas.no

Dersom saken blir anket, skal også tilsvaret fra selskapet til Klagenemnda (tidl. Ankenemnda) forelegges Norsk Naturskadepool for vurdering før nærmere standpunkt tas i saken.

Mer om jordskjelv finner du på hjemmesidene til Norsk Nasjonalt Seismisk NettverkNorsar, og Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen.     

Regress

Se avsnittet om Regress

Ankesaker

 
291/90 bolig - over tid/sprekker ikke naturulykke
6/95 bolig - mangelfull utbedring av gamle skader ikke naturulykke
30/95 hytte - ikke årsakssammenheng ikke naturulykke
42/95 brønnpumpe - ikke årsakssammenheng ikke naturulykke
24/08 jordskjelv målt til 3,7 på Richters skala blir ikke regnet som naturulykke ikke naturulykke