Stormflo

Det er erstatningsbetingende stormflo når vannstanden er høyere enn tilsvarende 5 års returperiode (gjentaksintervall).

Definisjon

Det er erstatningsbetingende stormflo når vannstanden er over 5 års returperiode.

Skadene som bølgeslagene gjør i denne situasjonen er tilsvarende erstatningsmessig – se også avsnittet Bølger/bølgeslag. Forutsetningen for å dekke skader forårsaket av bølgeslag er altså at middelvannstanden har vært over 5 års returperiode.

Legg merke til at springflo (i dagligtale) i seg selv ikke er erstatningsbetingende, men en årviss forekomst av spesielt høyt tidevann omtrentlig ved tidspunktene vårjevndøgn og høstjevndøgn.

Stormflo inntreffer ved kombinasjon av høy vannstand og sterk pålandsvind, dvs. en kombinasjon av astronomisk tidevann og et meteorologisk bidrag. Det må ikke nødvendigvis blåse storm på skadestedet. Lavtrykket og pålandsvinden kan ligge utenfor kysten slik at vi ikke får noen annen føling med dette enn vannstandsøkningen.

Unntak

Selv om det foreligger en stormflo, vil det være skader som ikke erstattes.

Båter i fortøyning vil kunne gjøre skade ved at de "slår" mot kai eller brygge. Dette anses som en indirekte skade, og dermed ikke skade direkte forvoldt ved naturulykke. Aktuell ankesak nr. 25/94.
Isgang. Hvis det er isen som påfører objektet skade, er det ikke naturulykke ved stormflo selv om vannstanden har vært over 5 års gjentaksintervall. I dette tilfellet er isen hovedårsak til skaden.
Grunnvann som presses opp og inn i bygning i forbindelse med stormflo.

Se også skadehåndbokens avsnitt om:

Praktisk behandling

Skaden skal takseres og belastes Norsk Naturskadepool etter reglene i avregningsvilkårene.

Skadebehandler må påse at takstrapporten inneholder opplysninger som dokumenterer at det har vært stormflo. Det er takstkonsulenten som innhenter vannstandsdata, vurderer dataene og som konkluderer med om det har vært stormflo eller ikke. Takstrapporten skal inneholde en klar konklusjon om skadens årsak.

Avkorting

Ting som ligger i og ved sjø er utsatt for stormfloskade, f.eks. brygger, båthus og naust. Ofte vil svakheter i konstruksjonen og/eller svekkelser over tid være utløsende årsak til at skade oppstår. Typisk kan være mangelfullt vedlikehold, svekkelser/bølgeslag over tid, mangelfulle avstivinger, dårlig forankring, alder og generell tilstand, f.eks. rust, råte utvasking m.m.. Kombinasjon av mangelfullt vedlikehold (f.eks. rust/råte). Alder og tilstand er med andre ord viktig og takstrapporten skal inneholde opplysninger om dette.

Dersom skadelidte er mer enn lite å legge til last, kan disse forhold gi grunnlag for avkortning etter loven – se skadehåndbokens avsnitt om:

Påregnelighet og gjentakelse vil være relevante momenter i en vurdering av om nedsettelse kan være aktuelt på et uaktsomhetsgrunnlag. Det er derfor viktig å undersøke om lignende skader er skjedd tidligere, eventuelt når og om andre har hatt skader i samme området.

Dersom skadelidte er mer enn lite å legge til last for at han ikke forebygget etter tidligere skader, kan disse forhold gi grunnlag for avkortning etter loven.

Forutsetningen for fradrag er at takstmannen har beskrevet mulighetene for forebygging i rapporten og at saksbehandler uttrykkelig har stilt krav til skadelidte om å utføre arbeider av forebyggende art.

Forhold i tilknytning til svakheter i konstruksjonen og som takstkonsulenten må være spesielt oppmerksom på:

  • Moringer/kjetting/tauverk
  • Forankring
  • Avstivninger
  • Rust
  • Råte
  • Utviklet seg over tid
  • Manglende vedlikehold
  • Utvasking over tid
  • Bølgeslag over tid
  • Styrken redusert over tid

Vær spesielt oppmerksom på eventuell avkortning når skade skyldes at løsøre og varer er lagret lavt eller direkte på bakken i et lavtliggende område - eller på brygge/kai - og skadelidte er mer enn lite å legge til last for at han ikke flyttet tingene eller foretok andre relevante redningstiltak i det stormflo ofte er forhåndsvarslet.

Taksering av stormfloskader

Takstkonsulenten skal innhente opplysninger om vannstanden fra nærmeste målestasjon - sehavniva.no - og vurdere vannstandsnivået konkret på skadestedet. Takstrapporten skal inneholde en klar konklusjon på om det har vært stormflo eller ikke.

Ved tvil om vannstandsnivået på skadestedet, skal saken forelegges for vurdering av ekspertene i Statens kartverk Sjø, evt. etter at supplerende opplysninger er innhentet fra havnevesenet på skadestedet.

Dokumentasjon av vannstanden kan gjøres ved at utskrift/kopi av målingene (fra den/de aktuelle målestasjonene) legges ved takstrapporten – eller at opplysningene legges inn i selve takstrapporten. Husk å angi hvilken/hvilke målestasjon(er) det er innhentet data fra.

Se også skadehåndbokens avsnitt om Hovedårsak

Regress

Se skadehåndbokens avsnitt om Regress

Ankesaker

33/92

Skade ved bølgeslag pga. stormflo

Ikke naturulykke

14/94

Sildetønner – utsatt plassering

100 % avkortning

46/94

Sjøbu – utvasking over tid

Ikke naturulykke

46/95

Naust – utglidning over tid, dårlig fundamentering, uarmert

Ikke naturulykke

71/95

Varer – kjent risiko, ikke flyttet

100 % avkortning

02/03

Skade over tid

Ikke naturulykke