Skadeårsaker

Gå til hovedinnhold

Skadeårsaker

Storm

Det foreligger en erstatningsbetingende stormskade når det har blåst mer enn 20,8 m/sek. Det er tilstrekkelig at ett vindkast har vært oppe i denne vindstyrken. Mer om Storm .

Skred

Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av: steinskred steinsprang jordskred leirskred snøskred Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor.  Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut. Det er ing...

Flom

Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en situasjon der ekstraordinær nedbør/sterk snøsmelting fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse. Vassdraget går utover sine bredder. Det er også erstatningsbetingende flom når  ekstraordinær , naturlig avrenning danner villbekker i skrånende terreng. Det forutsettes at situasjonen medfører ekstraordin...

Stormflo

Det er erstatningsbetingende stormflo når vannstanden er høyere enn tilsvarende 5 års returperiode (gjentaksintervall). Mer om Stormflo

Jordskjelv

Med jordskjelv menes et plutselig naturlig brudd i jordskorpen som er av en slik karakter at det sendes ut elastiske bølger som merkes som rystelser i bakken og som måles med seismometer. Størrelsen på rystelsene varierer fra umerkelige til svært kraftige, og de avtar i intensitet med avstand fra jordskjelvets sentrum. De rystelser som har forekommet i naturskadepoolens...

Vulkanutbrudd

Vulkanutbrudd har ikke skjedd i naturskadepoolens historie. Det er imidlertid ikke helt utelukket at vi kan komme til å oppleve slike skader, Jan Mayen er i likhet med Island bygget opp av vulkansk aktivitet. P.t. er det ingen fast bosetning, men utstasjonerte i statlig virksomhet.

Skadeårsakene

Skadeårsakene er definert i lov om naturskadeforsikring § 1

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.