Skadeårsaker

Storm

Det er kastevindens styrke som i utgangspunktet er avgjørende for om det foreligger erstatningsberettiget storm.  Ved befaring må det tas hensyn til topografi og andre forhold som kan ha innvirkning på vindhastighet.  Som eksempel kan nevnes trange fjorder, høye fjell, fallvinder m.m.

Skred

Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av: steinskred steinsprang jordskred leirskred snøskred

Flom

Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en situasjon der ekstraordinær nedbør/sterk snøsmelting fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse. Vassdraget går utover sine bredder.

Stormflo

I perioder med lavt luftrykk og kraftig vind fra en retning som fører til oppstuvning, vil værets virkning på vannstanden bli ekstra stort. Dersom dette faller sammen med en spring-periode (høyeste målinger i den årlige tidevannsyklus) kan vannstanden bli ekstra høy og kalles stormflo.

Jordskjelv

Norsk Naturskadepool har bare registrert få skader innmeldt som jordskjelv.

Vulkanutbrudd

Vulkanutbrudd har ikke skjedd i naturskadepoolens historie. Det er imidlertid ikke helt utelukket at vi kan komme til å oppleve slike skader, Jan Mayen er i likhet med Island bygget opp av vulkansk aktivitet. P.t. er det ingen fast bosetning, men utstasjonerte i statlig virksomhet.

Skadeårsakene

Skadeårsakene er definert i lov om naturskadeforsikring § 1

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.