Skadeårsaker

Gå til hovedinnhold

Skadeårsaker

Storm

Det foreligger en erstatningsbetingende stormskade når det har blåst mer enn 20,8 m/sek. Det er tilstrekkelig at ett vindkast har vært oppe i denne vindstyrken. Mer om Storm .

Skred

Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av: steinskred steinsprang jordskred leirskred snøskred Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor.  Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut. Det er ing...

Flom

Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en situasjon der ekstraordinær nedbør/sterk snøsmelting fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse. Vassdraget går utover sine bredder. Det er også erstatningsbetingende flom når  ekstraordinær , naturlig avrenning danner villbekker i skrånende terreng. Det forutsettes at situasjonen medfører ekstraordin...

Stormflo

Det er erstatningsbetingende stormflo når vannstanden er høyere enn tilsvarende 5 års returperiode (gjentaksintervall). Mer om Stormflo

Jordskjelv

Med jordskjelv menes et plutselig naturlig brudd i jordskorpen som er av en slik karakter at det sendes ut elastiske bølger som merkes som rystelser i bakken og som måles med seismometer. Størrelsen på rystelsene varierer fra umerkelige til svært kraftige, og de avtar i intensitet med avstand fra jordskjelvets sentrum. De rystelser som har forekommet i naturskadepoolens...

Vulkanutbrudd

Vulkanutbrudd har ikke skjedd i naturskadepoolens historie. Det er imidlertid ikke helt utelukket at vi kan komme til å oppleve slike skader, Jan Mayen er i likhet med Island bygget opp av vulkansk aktivitet. P.t. er det ingen fast bosetning, men utstasjonerte i statlig virksomhet.

Flodbølge - fra 01.01.2023

En flodbølge er en særlig stor bølge som oppstår som en direkte følge av geologiske hendelser, f.eks. jordskjelv, skred eller vulkanutbrudd. Et annet ord for flodbølge er tsunami.  En flodbølge er en særlig stor bølge som oppstår som en direkte følge av geologiske hendelser, f.eks. jordskjelv, skred eller vulkanutbrudd. Et annet ord for flodbølge er tsunami.  Skader som følg...

Meteorittnedslag - fra 01.01.2023

Fra og med 01.01.2023 utvides Lov om naturskadeforsikring til også å omfatte skader som følge av meteorittnedslag. Lovens første ledd andre punktum vil da lyde slik: Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Meteoritter er objekter fra verdensrommet -...

Skadeårsakene

Skadeårsakene er definert i Lov om naturskadeforsikring § 1

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.