Faktainnsamling

Gå til hovedinnhold

Faktainnsamling

NB! Ny takstgrense på kr 100 000 fra og med 1. januar 2021

(Lempning fra kravet om taksering trådte i kraft fra 1.januar 2010 - jfr. pkt. 3)

1. Melding om skade

Skjemaet første melding om naturskade skal benyttes i forbindelse med koordinering og store enkeltskader. Forøvrig skal dokumentasjon i forbindelse med melding av skaden alltid foreligge på skadesaken.

2. Takstrapport

 • Alle naturskader på bygning, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei skal i utgangspunktet besiktiges og takseres. Se likevel punkt 3.nedenfor. 
 • Husk kvalitetssikring av takstmannen; godkjent naturskadeopplæring, tilstrekkelig bakgrunn og erfaring fra naturskadetaksering, nødvendig kompetanse for skadetypen og gyldig sertifisering. Oversikt over sertifiserte takstkonsulenter finner du her.
 • Ufullstendig takstrapport skal aldri aksepteres. Mønstertakstmal skal alltid benyttes.
 • Hvis takstrapporten er ufullstendig, kontaktes takstmannen på nytt for å få alle de opplysninger som mangler.
 • For skader på andre ting enn bygning og hage m.v. skal skadens årsak og omfang være tilsvarende godt dokumentert (varer, løsøre, redningsutgifter osv.).

Skader som inneholder ett eller flere av følgende elementer skal alltid takseres - av sertifisert takstkonsulent - på ordinær måte:

 • avkortning
 • regress
 • usikker årsak
 • forbedringer
 • antakelse om svak konstruksjon, dårlig teknisk tilstand o. l.  på skadet objekt
 • villbekk som kilde for flom

3. Rutine i saker der det ikke er formelt krav om takst 

Kravet om takstrapport kan fravikes ved mindre bygningsskader hvor det er klar skadeårsak og oversiktlig skadeomfang. Det er en forutsetning at skadens omfang ikke overstiger kr 100.000 (ekskl. mva.)
 

NB! Skader som inneholder ett eller flere av følgende elementer skal alltid takseres - av sertifisert takstkonsulent - på ordinær måte:

 • avkortning
 • regress
 • usikker årsak
 • forbedringer
 • antakelse om svak konstruksjon, dårlig teknisk tilstand o. l.  på skadet objekt
 • villbekk som kilde for flom

Skader som skyldes storm, flom, skred og stormflo kan omfattes av denne rutinen forutsatt at omfanget før fradrag for naturskadeegenandel ikke overstiger kr. 100 000 ekskl. mva.

Skader som overstiger dette beløp, skal takseres av sertifisert takstkonsulent på ordinær måte.

Når det ikke avholdes takst, må det foreligge alternativ dokumentasjon på saken.

 

Dette er kravene til dokumentasjon:

 

Skadetype     Dokumentasjon av skadeårsak      Dokumentasjon av skadeomfang

Storm

-  Kundens beskrivelse   av skaden  

- Vindmålinger

- Fargebilder

- Alternativ dokumentasjon:

- Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak

- Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som er sertifisert

-    Pristilbud, eller-
     Kalkyle/kostnadsoverslag, eller
-    Faktura for utført arbeid
-    Fargebilder


Flom

- Kundens beskrivelse av skaden

-Fargebilder som viser vassdraget som har gått over sine bredder

 Alternativ dokumentasjon:

-Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak

-Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som er sertifisert

 


-    Pristilbud, eller

-    Kalkyle/kostnadsoverslag, eller

-    Faktura for utført arbeid

-    Fargebilder


Skred

- Kundens beskrivelse av skaden

- Fargebilder av skredet og hvilken skade skredet har gjort

  Alternativ dokumentasjon:

- Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak

- Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som er sertifisert


-    Pristilbud, eller
-    Kalkyle/kostnadsoverslag, eller
-    Faktura for utført arbeid
-    Fargebilder 

 Uansett om skaden skyldes storm, flom, skred eller stormflo, skal det alltid ligge fargebilder på saken.

Skred er i utgangspunktet kompliserte skader og det anbefales at denne rutinen bare unntaksvis benyttes ved skredskader. Uansett må forutsetningene være til stede: klar skadeårsak og oversiktlig skadeomfang.

Det skal alltid ligge vindmålinger på saker som skyldes storm eller orkan. Vindmålinger hentes primært ut fra yr.no. Se også Værobservasjoner.

Mediaoppslag og private vindmålinger om hendelsen kan gjerne være supplerende/underbyggende dokumentasjon, men slike oppslag er alene ingen dokumentasjon for skadens årsak.

Husk også at et telefonnotat alene ikke er tilstrekkelig grunnlag for å dokumentere årsak eller omfang.

4. Værforhold
Dette kan gjelde vindstyrke, nedbør, flom, vannstand. Opplysninger innhentes hos Meteorologisk institutt, Statens kartverk Sjø, flyplass, fyrstasjon, havnevesen, NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Institutt for geovitenskap (jordskjelv) o.l.

Ved henvendelse til Meteorologisk institutt (met.no), vær omhyggelig med å angi skadestedet samt hva slags skade det dreier seg om, da instituttet vil utforme svaret på grunnlag av den skadetype som angis. (Særskilt skjema for værforespørsel skal ikke lenger benyttes.) Værdata ved enkeltskader innhentes av takstmann.

5. Geoteknisk/geologisk bistand
Ved kontakt med NGI (Norges Geotekniske Institutt) eller andre firmaer er det viktig at en på forhånd gir en presis beskrivelse av oppdraget og avtaler pris for rapporten.

6. Andre spesielle saker
Bygningsteknisk- eller annen konsulentbistand innhentes etter behov. Husk presis beskrivelse av oppdraget og avtal pris for rapport.

7. Litteratur
Byggdetaljer, og annen bygningsteknisk litteratur, "NBI-blader" (Norges Byggforskningsinstitutt), "Trehus", "Sikring mot stormskader" m.m., er til god støtte ved vurdering av konstruksjoner.

8. Forsikringsvilkår
I tillegg må det benyttes de riktige/avtalte forsikringsvilkår og Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70, med senere endringer.

Selskapet kan avregnes skaden i samsvar med Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool

Til slutt - husk at god dokumentasjon er viktig! Saksbehandler er ansvarlig for at faktagrunnlaget er godt nok for en forsvarlig skadebehandling.