Faktainnsamling

Gå til hovedinnhold

Faktainnsamling

Lempning fra kravet om taksering trådte i kraft fra 1.januar 2010
 
1. Melding om skade

Skjemaet første melding om naturskade skal benyttes i forbindelse med koordinering og store enkeltskader. Forøvrig skal dokumentasjon i forbindelse med melding av skaden alltid foreligge på skadesaken.

2. Takstrapport

 • Alle naturskader på bygning, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei skal i utgangspunktet besiktiges og takseres. Se likevel punkt 3.nedenfor. 
 • Husk kvalitetssikring av takstmannen. (Godkjent naturskadeopplæring, tilstrekkelig bakgrunn og erfaring fra naturskadetaksering, samt nødvendig kompetanse for skadetypen).
 • Ufullstendig takstrapport skal aldri aksepteres. (Mønstertakstmal skal alltid benyttes, se vedlegg 20)
 • Hvis takstrapporten er ufullstendig, kontaktes takstmannen på nytt for å få alle de opplysninger som mangler.
 • For skader på andre ting enn bygning og hage m.v. skal skadens årsak og omfang være tilsvarende godt dokumentert (varer, løsøre, redningsutgifter osv.).

  Skader som inneholder ett eller flere av følgende elementer skal alltid takseres på ordinær måte:

 • avkortning
 • regress
 • usikker årsak
 • forbedringer
 • antakelse om svak konstruksjon, dårlig teknisk tilstand o. l.  på skadet objekt
 • villbekk som kilde for flom

3. Rutine i saker der det ikke er formelt krav om takst
 

Kravet om takstrapport kan fravikes ved mindre bygningsskader hvor det er klar skadeårsak og oversiktlig skadeomfang. Det er en forutsetning at skadens omfang ikke overstiger kr 50.000 (inkl. mva.)
 

NB! Skader som inneholder ett eller flere av følgende elementer skal alltid takseres på ordinær måte:

 • avkortning
 • regress
 • usikker årsak
 • forbedringer
 • antakelse om svak konstruksjon, dårlig teknisk tilstand o. l.  på skadet objekt
 • villbekk som kilde for flom

Skader som skyldes storm, flom og skred kan omfattes av denne rutinen forutsatt at omfanget før fradrag for naturskadeegenandel ikke overstiger kr. 50.000,- inkl. mva.

Skader som overstiger dette beløp, skal takseres på ordinær måte.

Når det ikke avholdes takst, må det foreligge alternativ dokumentasjon på saken.

Dette er kravene til dokumentasjon:

Skadetype
    Dokumentasjon av skadeårsak      Dokumentasjon av skadeomfang

Storm
Kundens beskrivelse av skaden

-
Vindmålinger

Fargebilder

- Alternativ dokumentasjon:

- Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak
- Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent
  som har gjennomført poolens takseringskurs

-    Pristilbud, eller-
     Kalkyle/kostnadsoverslag, eller
-    Faktura for utført arbeid
-    Fargebilder


Flom


Kundens beskrivelse av skaden

-
Fargebilder som viser vassdraget som har gått over sine bredder

 Alternativ dokumentasjon:

-Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak

-Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som har 
 gjennomført NNP's takseringskurs.

 


-    Pristilbud, eller

-    Kalkyle/kostnadsoverslag, eller

-    Faktura for utført arbeid

-    Fargebilder


Skred


-
 
Kundens beskrivelse av skaden

- Fargebilder av skredet og hvilken skade skredet har gjort

  Alternativ dokumentasjon:

- Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak
- Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som har
  gjennomført poolens takseringskurs.


-    Pristilbud, eller
-    Kalkyle/kostnadsoverslag, eller
-    Faktura for utført arbeid
-    Fargebilder 

 Uansett om skaden skyldes storm, flom eller skred, skal det alltid ligge fargebilder på saken.

Skred er i utgangspunktet kompliserte skader og det anbefales at denne rutinen bare unntaksvis benyttes ved skredskader. Uansett må forutsetningene være til stede: klar skadeårsak og oversiktlig skadeomfang.

Det skal alltid ligge vindmålinger på saker som skyldes storm eller orkan. Vindmålinger kan hentes ut fra Storm Weather Center, met.no eller poolens medlemssider.

Mediaoppslag om hendelsen kan gjerne være supplerende/underbyggende dokumentasjon, men slike oppslag er alene ingen dokumentasjon for skadens årsak.

Husk også at et telefonnotat alene ikke er tilstrekkelig grunnlag for å dokumentere årsak eller omfang.

4. Værforhold
Dette kan gjelde vindstyrke, nedbør, flom, vannstand. Opplysninger innhentes hos Meteorologisk institutt, Statens kartverk Sjø, flyplass, fyrstasjon, havnevesen, NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Institutt for geovitenskap (jordskjelv) osv.

Ved henvendelse til Meteorologisk institutt (met.no), vær omhyggelig med å angi skadestedet samt hva slags skade det dreier seg om, da instituttet vil utforme svaret på grunnlag av den skadetype som angis. (Særskilt skjema for værforespørsel skal ikke lenger benyttes.) Værdata ved enkeltskader innhentes av takstmann.

5. Geoteknisk/geologisk bistand
Ved kontakt med NGI (Norges Geotekniske Institutt) eller andre firmaer er det viktig at en på forhånd gir en presis beskrivelse av oppdraget og avtaler pris for rapporten.

6. Andre spesielle saker
Bygningsteknisk- eller annen konsulentbistand innhentes etter behov. Husk presis beskrivelse av oppdraget og avtal pris for rapport.

7. Litteratur
Byggdetaljer, og annen bygningsteknisk litteratur, "NBI-blader" (Norges Byggforskningsinstitutt), "Trehus", "Sikring mot stormskader" m.m., er til god støtte ved vurdering av konstruksjoner.

8. Forsikringsvilkår
I tillegg må det benyttes de riktige/avtalte forsikringsvilkår og Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 70, med senere endringer.

Se Forsikringsavtalen/vilkårene

9. Avregning

Selskapet kan avregnes skaden i samsvar med Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool

Til slutt - husk at god dokumentasjon er viktig! Saksbehandler er ansvarlig for at faktagrunnlaget er godt nok for en forsvarlig skadebehandling.