Avregningsvilkår/Felles Naturskadevilkår

Gå til hovedinnhold

Avregningsvilkår/Felles Naturskadevilkår

Fra 01.01.16 gjelder følgende:

Felles naturskadevilkår er avviklet som et eget, selvstendig vilkår. Skader som har oppstått etter dette tidspunkt, skal behandles i samsvar med selskapets vilkår for brannskader. Når selskapet har utbetalt erstatning, kan det avregne utbetalingene i samsvar med vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool.

Se også

For skader oppstått i 2015 eller tidligere gjelder de gamle bestemmelsene:

Felles naturskadevilkår er et fellesvilkår som selskapene skal benytte ved avregning av naturskader i Norsk Naturskadepool.  Avregningsvilkårene skal oppfattes slik at forsikringstaker skal ha denne dekningen som et minimum når han har brannforsikring og skadetilfellet hører inn under naturskadeforsikringsloven.

Felles naturskadevilkår som selskapene skal benytte ved avregning av naturskader i Norsk Naturskadepool.  Avregningsvilkårene frem til 1.1.2016 skal oppfattes slik at forsikringstaker skal ha denne dekningen som et minimum når han har brannforsikring og skadetilfellet hører inn under naturskadeforsikringsloven.

Som det vil fremgå av vilkår fra 1.1.2016  - er dette et tradisjonelt maksimumsvilkår.