Avregning

Gå til hovedinnhold

Avregning

 

Skadeavregning mellom Norsk Naturskadepool og de respektive selskap skjer (i hovedsak) kvartalsvis på grunnlag av innkomne oppgaver over selskapenes utbetalinger.

Det er kun krav under den lovfestede naturskadeforsikringsordningen og utbetalinger relatert til avregningsvilkår som kan belastes ordningen.

Se evt. også vedlegg 14.

Illustrasjonsavregning mellom Norsk Naturskadepool - selskap:

Det er brukt beløp uten å ta hensyn til avgift. Saksbehandler må bruke den til en hver tid riktige avgift når beregninger foretas.

Eksempel 1 - oppgjør etter takst/  Felles avr.vilkår dat. 01.01.2012 frem til Selskapets -/avr.vilk. dat. 01.01.2016

Beregnet skade uten fradrag / Beregnet skade inkl. 40% verdiøkning

kr100.000
/ kr 90.000

   
Oppgjør til kunden - egenandel

kr100.000
kr    8.000

 

kr 92.000

   
Avregning mot Naturskadepoolen - egenandel kr 90.000 kr 8.000
  kr 82.000
   
Kunden får altså utbetalt 
Avregnes i Norsk Naturskadepool 
Belastes eget selskap
kr 92.000
kr 82.000
kr 10.000

Eksempel 2 - oppgjør etter faktura :

Samme skade som i eksempel 1, men kunden reparerer skaden. Faktura lyder på kr 93.000.

Oppgjør til kunden - egenandel kr 93.000
kr   8.000
  kr 85.000

Fordeling mellom selskap og Norsk Naturskadepool blir da: (Beløp i taksten benyttes i regnestykket) 93.000 x 90.000  = 83.700  
                                                                                                                                                                       100.000

Avregning mot Naturskadepoolen kr 83.700
- egenandel kr 8.000
  kr 75.700
   
Kunden fikk(får) altså utbetalt * Avregnes i Norsk Naturskadepool * Belastes eget selskap kr 85.000 kr 75.700 kr 9.300

Det samme forholdet som er benyttet i eksempel 2 gjelder dersom reparasjonen blir høyere enn taksten.

Eksempel 2 - oppgjør etter takst/ avr.vilkår :dat. 01.01.2016 og flg.

Oppgjør følger selskapets egne vilkår, avregning skjer etter Vilkår for avregning gjeldende fra 1.1. 2016 og flg.!