Taksering

Alle naturskader på bygning, hageanlegg, gårdsplass og vei skal i utgangspunktet besiktiges og takseres.

Kravet om takstrapport kan fravikes ved mindre bygningsskader hvor det er klar årsak og oversiktlig skadeomfang. Det er en forutsetning at skadens omfang ikke overstiger kr. 100.000 (ekskl. mva.) - se Rutine i saker der det ikke er formelt krav om takst.

Det skal benyttes sertifiserte takstkonsulenter som har gjennomført og bestått naturskadekurs. Oversikt over sertifiserte takstkonsulenter finner du her.

Takstkonsulenten skal alltid benytte mønstertakstmalen når det utarbeides takstrapport. Det er utarbeidet en veileder som beskriver hvilke opplysninger som skal være med i takstrapporten.

Takstkonsulenter som besiktiger en skade som er meldt som antatt naturskade, men som ikke er det, kan bruke ordinær takstrapportmal - ikke mønstertakstmalen. Selskapet kan i slike tilfeller likevel avregne taksthonoraret.

Innbo-, løsøre- og vareskader håndteres vanligvis av selskapets egne ansatte, eventuelt med annen sakkyndig bistand. Skadeårsak og -omfang må være like tilfredsstillende dokumentert som ved bygningsskader. Dersom innbo-, løsøre- og vareskader takseres av selskapsansatt konsulent, kan selskapet belaste skaden med taksthonorar - se Taksering-bruk av ansatte i eget selskap.

Det er selskapenes ansvar å kvalitetssikre takstrapportene. Dersom et selskap mottar en mangelfull rapport, skal mangler og eventuelle feil tas opp med angjeldende takstkonsulent, som skal levere ny, revidert og korrekt rapport. Dersom takstkonsulenten sender ekstra honorarregning på dette tilleggsarbeidet, bør selskapet avvise honoraret. Skadeutvalget har besluttet at slike ekstra honorarregninger ikke kan avregnes - se Melding fra Skadeutvalget nr. 6/19.