Råteskader

Gå til hovedinnhold

Råteskader

Råte i en bygningskonstruksjon er ofte medvirkende årsak til at det oppstår naturskade på en bygning. Selv om bygningen er konstruert og bygget etter gjeldende regler, vil råte kunne føre til en svekkelse av innfesting og sammenbinding av bærende konstruksjoner. 

Dersom det er årsakssammenheng mellom råte i konstruksjonen og skadens inntreden eller omfang, foreligger det hjemmel til å avkorte i erstatningen hvis skadelidte er å laste. 

Som hovedregel må råten være synlig for at skadelidte skal kunne bebreides. Dette må fremkomme i takstrapporten - både skriftlig og dokumentert med henvisning til gode fotografier.

Dersom hjemmelen er tilstede, bør avkortningen være minimum 25% for hele skaden. 

Se Avkortning og Svak konstruksjon.
 
 
Ankesaker:157/84
200/84
201/84
3/86
5/92
12/92
22/92
4/95
15/95

60/95
65/95
landgang til brygge
fjøs, gammel tømmerbygning
løe
uthus på småbruk, tidl.skade/ikke reparert
tilbygg, synlig råte i stolper i yttervegg
garasje, synlig råte i bunnsvill, på terreng
bolig, råte/vedlikehold av tak/-konstruksjon 
fritidsbolig - råte - subjektivt
driftsbygning - dårlig vedlikehold - kondemnabel 
før skade
driftsbygning - råte/vedlikehold/synlig
driftsbygning - forsømt vedlikehold over lang tid
  50% avkortning
  30% avkortning
100% avkortning
  45% avkortning
  75% avkortning
100% avkortning
100% avkortning
  30% avkortning

100% avkortning
  50% avkortning
  75% avkortning