Vassdrag

Gå til hovedinnhold

Vassdrag

Se også Flom.
 
Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten *årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene.

Lovens regler for vassdrag gjelder også for:

a) kunstige vannløp med årssikker* vannføring unntatt ledninger og tunneler.
b) kunstige vannmagasiner som står i direkte samband med grunnvannet eller et vassdrag.
* årssikker vannføring: ”det tørker ikke regelmessig ut i løpet av vår, sommer eller høst”

Mot sjøen gjelder loven så langt
a)
vassdraget ved midlere vannføring ligger over havets nivå ved alminnelig lavvannstand; eller
b)
bunnen er preget av tilløp av ferskvann.
Se for øvrig uttømmnede lovtekst:  ”Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)”, via link nedenfor. 
 

Kilde: NVE's hjemmesider;

Det er flere lover som gjelder for inngrep i og langs vassdrag. Den viktigste er vannressursloven. Reglene skal sikre vassdragsmiljøet og andre allmenne interesser knyttet til vassdraget.

I flg. vannressursloven er det ikke tillatt å gjøre inngrep i vassdrag som kan være til skade eller ulempe for allmenne interesser, dersom det ikke er gitt særskilt tillatelse (konsesjon) etter loven.

Med inngrep menes oppdemming, uttak eller bortleding av vann, og bygging, graving og utfylling i vassdraget.

Med vassdrag menes innsjøer, elver og bekker, med bunn og bredder inkludert areal som dekkes av
10-års flommer.

Med allmenne interesser menes bl.a. miljøverninteresser, friluftsliv og flomforhold.

Det er Olje- og energidepartementet som kan gi konsesjon til større kraftutbygginger. For mindre kraftverk og andre inngrep er det NVE som har denne myndigheten. For større kraftutbygginger gjelder i tillegg vassdragsreguleringsloven.

Vannressursloven har regler som skal sikre verneverdiene i vernede vassdrag. Loven har også en regel som forbyr fjerning av det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdrag.

Plan- og bygningsloven gir kommunene myndighet til å bestemme arealbruken.
Utbygging, terrenginngrep og inngrep i vassdrag, må avklares i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og kommunens arealeplaner. Arealplanleggingen skal ta særlig hensyn til verneverdiene i vernede vassdrag.

I flg. lakse- og innlandsfiskloven er det ikke tillatt å gjøre inngrep som forringer forholdene for fisk, dersom fylkesmannen ikke har gitt tillatelse. Forurensningsloven har virkning for inngrep som medfører økt forurensning i vassdrag.