Skog

Gå til hovedinnhold

Skog

Naturskade på skog kan ikke avregnes.

Dette er i samsvar med naturskadeforsikringslovens § 1, 2. ledd og Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool pkt. 1.2 (vilkår av 01.01.2020).

Med skog i denne sammenheng menes produksjonsskog, som drives kommersielt. Dette betyr at skogen pleies (ungskogpleie og tynning) og at den skal hogges når den er hogstmoden.   

Likevel kan naturskade på trær avregnes når trærne er en del av hage, hageanlegg og tomt innenfor 5 dekar. Se avsnittet Hage/hageanlegg/tomt.  

Skogsvirke på rot kan dekkes av Statens naturskadefond. Stormskader dekkes av fondet bare dersom samlet skadeomfang for en enkelt skadehendelse overskrider NOK 200 millioner - jfr. naturskadeerstatningsforskriften § 18 (FOR-2016-07-07-904).

Se også Tømmer.