Bestemmelser om behandling av feil i erstatningsberegningen og avregningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bestemmelser om behandling av feil i erstatningsberegningen og avregningen

I henhold til mandat i §§ 13 og 17 i instruks for Norsk Naturskadepool har Skadeutvalget myndighet til å gjennomgå hvilken som helst skade som kreves dekket i poolen. Utvalget skal i tillegg føre nødvendig kontroll med de skader som kreves fordelt.

Målsettingen for revisjonen er:

* riktig belastning
* avdekke opplæringsbehov
* føre kontroll med at naturskadepremie er betalt

I forbindelse med revisjonens arbeid avdekkes det feil i oppgjørene fra selskapene. Styret i Norsk Naturskadepool har derfor vedtatt retningslinjer for hvordan de påpekte feil skal behandles.

-  Dersom feilen har ført til at det er utbetalt for mye i erstatning skal feilbelastningen belastes selskapet. 

- Tilbakeføringen skal gjøres straks og senest innen den frist som settes av administrasjonen eller Skadeutvalget for angjeldende revisjonsperiode.

-  Dersom det er betalt for lite erstatning, skal tilleggserstatning utbetales kunden umiddelbart, med tillegg av renter.

Reglene i gjeldende Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool og Håndbok i naturskadeforsikring er grunnleggende for hva som kan belastes poolordningen.

Se også Regress.