Bestemmelser om behandling av feil i erstatningsberegningen og avregningen

I henhold til mandat i §§ 13 og 17 i instruks for Norsk Naturskadepool har Skadeutvalget myndighet til å gjennomgå hvilken som helst skade som kreves dekket i poolen. Utvalget skal i tillegg føre nødvendig kontroll med de skader som kreves fordelt.

Målsettingen for revisjonen er

  • riktig belastning
  • avdekke opplæringsbehov
  • føre kontroll med at naturskadepremie er betalt

I forbindelse med revisjonens arbeid avdekkes det feil i oppgjørene fra selskapene. Styret i Norsk Naturskadepool har derfor vedtatt retningslinjer for hvordan de påpekte feil skal behandles.

  • Dersom feilen har ført til at det er utbetalt for mye i erstatning skal feilbelastningen belastes selskapet. 
  • Tilbakeføringen skal gjøres straks og senest innen den frist som settes av administrasjonen eller Skadeutvalget for angjeldende revisjonsperiode.
  • Dersom det er betalt for lite erstatning, skal tilleggserstatning utbetales kunden umiddelbart, med tillegg av renter.

Reglene i gjeldende Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool og Håndbok i naturskadeforsikring er grunnleggende for hva som kan belastes poolordningen.

Se også Regress