Katastrofehåndbok ved større hendelser

Innledning

I henhold til instruks for Norsk Naturskadepool fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, skal Skadeutvalget ta nødvendig initiativ ved store skader hvor flere forsikringsselskap og/eller Landbruksdirektoratet er involvert i samme hendelse/katastrofe.

Ut fra tidligere erfaringer er det utarbeidet retningslinjer for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Hovedoppgavene for de enkelte aktører er også beskrevet.

Retningslinjene er utarbeidet i den hensikt å gi de impliserte ved en naturkatastrofe best mulig hjelp. Dette gjelder både forsikringstaker, forsikringsselskap, takstkonsulenter og andre.

Det forutsettes at selskapene lojalt følger de retningslinjer som er gitt, og som fortløpende gis fra Skadeutvalget i hvert enkelt skadetilfelle.

Det henvises for øvrig til Skadehåndbok i naturskadeforsikring på www.naturskade.no

Skadeutvalget

For at Skadeutvalget skal kunne skaffe seg oversikt, forutsettes det at selskap som er berørt, snarest mulig varsler utvalget om det har oppstått:

 • mange skader
 • skader med stort økonomisk omfang
 • skader av prinsipiell betydning for selskapene

 Skadeutvalget skal:

 • skaffe seg oversikt over skadeområdet så fort som mulig
 • tilrettelegge informasjon og skadetall for administrasjonen og kommunikasjonsavdelingen i Finans Norge Forsikringsdrift
 • gi nødvendig informasjon til forsikringsselskapene
 • presisere aktuelle behandlingsregler overfor takstkonsulenter og skadebehandlere
 • følge opp taksering og skadebehandling, og gi støtte der dette er nødvendig 
 • evaluere hendelsen etter avsluttet prosess og ta disse erfaringene med seg inn i det videre arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Skadeutvalget består av sentrale representanter for forsikringsselskapene.

Sekretariat for utvalget:

Norsk Naturskadepool,
Hansteens gate 2, Postboks 2473, 0202 OSLO

Telefon: 23 28 42 00.

E-post:

Nettside: www.naturskade.no

Selskapet

Skadeoppgjørsansvarlig må påse at selskapet er i stand til å håndtere et stort antall skader. Dette gjelder digitale skademeldingsløsninger og telefonhenvendelser.

Følgende rutine skal følges:

1. Første melding om skade/informasjon

I henhold til Forskrift om Instruks for Norsk Naturskadepool (NP) skal alle skader meldes NP hver måned, senes innen siste dag i måneden skaden inntraff. Skaden skal meldes inn via NP’s skaderegistreringssystem og inneholde følgende opplysninger:

1. skadens antatte bruttostørrelse

2. foretatte utbetalinger av naturskadeerstatninger og påløpte skadefastsettingskostnader

3. medlemmets navn, nummer eller kode

4. skadedato

5. skadenummer

6. skadeårsak

7. skadestedets kommunenr.

8. risikoens art

9. forsikringstakerens navn

Styret kan bestemme at medlemmenes rapporter skal inneholde ytterligere opplysninger som er nødvendige for poolens skaderapportering overfor medlemmene.

Alle naturskader på bygninger og hageanlegg m.m. skal i utgangspunktet besiktiges og takseres. Det er likevel en rutine som avviker fra hovedregelen om besiktigelse dersom skaden ikke overstiger kr 100.000 ekskl. mva., se Skadehåndbokens avsnitt ‘Faktainnsamling/pkt. 3 ‘Rutine i saker der det ikke er formelt krav om takst’.

Selskapsansatt takstkonsulent kan benyttes ved naturskade forutsatt at fastsatt opplæring (sertifisering) og øvrige kvalifikasjoner ligger til grunn.

I en del tilfeller vil selskapet av hensyn til avbruddstap, driftstap m.m. ønske å overta hele behandlingen av skaden, inklusive bygningstakseringen. Selskapet kan i slike tilfeller velge å benytte egen, selskapsansatt takstkonsulent. Kvalitetskontroll av takstrapportene er selskapets ansvar.

Faglig oppfølging og informasjon om hendelsen tilligger Skadeutvalget. Som hovedregel lastes ferdige takstrapporter direkte opp i det system hvert enkelt selskap benytter. 

Innbo -, løsøre - og vareskader skal registreres på samme måte som bygningsskade (se beskrivelse over) men håndteres av selskapets egne ansatte, med sakkyndig bistand etter behov. «Første melding om naturskade» registreres på ordinær måte, men selskapet krysser av i feltet «takseres selv» nederst i skjemaet. Det er ikke formelt krav om taksering, men skadens årsak og omfang skal være like godt dokumentert.

2. Informasjon til egne kunder

Det er selskapets ansvar å holde løpende kontakt med egne kunder.

Taksering

Alle naturskader på bygninger og hageanlegg m.m. skal i utgangspunktet besiktiges og takseres., se likevel pkt. 3 over om unntaket fra kravet om taksering.

Det skal kun benyttes sertifiserte takstkonsulenter. Det vil si at takstkonsulenten har gjennomført naturskadekurs og bestått eksamen og for øvrig har de nødvendige kvalifikasjoner for å taksere naturskader.

Skadelidt skal kontaktes umiddelbart – og innen 24 timer – etter at takstoppdraget er mottatt. Skaden skal være besiktiget snarest mulig etter at oppdraget er mottatt. Besiktigelse bør ikke skje uten at representant for forsikringstaker er til stede.

Takstmannen skal

 • Kontinuerlig sjekke bestillinger i henhold til avtalen med det aktuelle forsikringsselskapet. 
 • Før besiktigelsen snarest mulig etter mottatt oppdrag ta kontakt med forsikringstaker for å
  • kartlegge skadens omfang
  • anbefale foreløpige redningstiltak
  • avtale tid for besiktigelse
  • prioritere oppdragene
  • endre status på saken i koordinering.no til status «kunden kontaktet» og fritekst ved behov
 • Ved besiktigelsen
  • bruke nødvendig tid sammen med skadelidte
  • klarlegge skadeårsak og skadeomfang
  • orientere om reparasjon, HMS og eventuelle redningstiltak
  • iverksette strakstiltak som kan begrense skaden
  • umiddelbart varsle selskapet dersom det er store skader på eiendeler og løsøre
  • orientere om objektets tilstand og påpeke eventuelle mangler og svakheter
  • opplyse om skaden er mindre enn egenandelen. (NB! Konferer med selskapet om takst likevel skal gjennomføres)
  • orientere om sakens videre gang
  • opptre objektivt og korrekt
 • Etter besiktigelsen
  • beregne skaden etter selskapets vilkår med evt. korreksjoner
  • snarest skrive takstrapport og laste den opp i systemet til det aktuelle forsikringsselskapet -  dog senest 5 virkedager etter at besiktigelse er foretatt. Dersom endelig takstrapport unntaksvis ikke kan skrives, eller det anbefales andre oppgjørsformer enn takst, skal det umiddelbart sendes midlertidig rapport og selskapet må umiddelbart varsles i henhold til gjeldende rutine/avtale. 
  • alltid utforme takstrapporten i henhold til fastlagt mal for taksering av naturskader (mønstertaksten)
 • Ikke påta seg flere oppdrag enn at takstrapporten kan gjøres ferdig innen avtalt tidsramme.

Taksthonorar

Taksthonorar skal lastes opp sammen med rapporten i gjeldende system med det enkelte forsikringsselskap.

Det skal fremgå hvilke skader som er taksert, og selskapets navn.

Honorar, utgifter og medgått arbeidstid skal spesifiseres for den enkelte skade.

Innkvartering

De tilreisende takstmenn bør i størst mulig grad innkvarteres samlet. De kan da diskutere felles problemer, og lettere nås.

Andre aktører

 • Politi eller lensmann
 • Er det akutt fare for naturulykke eller har ulykken inntruffet, skal politi eller lensmann på stedet varsles. De sørger for at rednings- og hjelpeinstanser kobles inn snarest.

 • Hoved- og lokale redningssentraler
 • Hovedredningssentralene på Sola og i Bodø ledes av politimesteren. De lokale redningssentraler er tilknyttet landets politidistrikter og ledes av politimesteren.
 • Statens naturskadeordning
 • Landbruksdirektoratet har ansvaret for den statlige naturskadeerstatningen. Formålet med denne ordningen er å gi erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Det er viktig å merke seg at det ikke gis erstatning dersom det er mulig å forsikre seg mot skaden gjennom en alminnelig forsikringsordning.
 • Skadelidte kan sende elektronisk søknad om erstatning, innen tre måneder etter at skaden skjedde. Elektronisk søknadskjema finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet – www.naturskadeordningen.no

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • NVE arbeider med sikrings- og utbedringsarbeider langs vassdragene, samt som nasjonal skredetat. Søknad sendes kommunen, som i samarbeid med søker, ber om bistand fra NVE.

Informasjon / Kontakt med massemedia

Informasjonsavdelingen i Finans Norge Forsikringsdrift er ansvarlig for all informasjon til massemediene. Pressemeldinger som distribueres skal godkjennes av styreformannen i Norsk Naturskadepool eller den han gir myndighet. Annen informasjon til media skal ikke gis av andre uten etter nærmere avtale med informasjonsansvarlig.

Prinsippet for informasjonshåndtering er at media skal få svar på de spørsmål som stilles. Det er ønskelig å oppnå en åpen dialog med skadelidte, media, offentlige myndigheter og forbrukerorganisasjoner.

Informasjon gis om

 • skaden betraktes som naturulykke
 • at skader skal meldes eget selskap
 • at de mest omfattende skadene besiktiges først
 • tidsaspektet for taksering og skadebehandling
 • rednings- og sikringstiltak som bør iverksettes umiddelbart
 • skadelidtes plikt til å begrense skaden inntil reparasjon kan skje
 • hva som dekkes av:
  • naturskadeforsikringen
  • Statens naturskadeordning/Landbruksdirektoratet
  • andre forsikringer, f.eks. bil og båt
  • antall skader og omfang
  • kontaktpersoner som kan uttale seg på vegne av naturskadepoolen

 Ajour 23.04.2024