Nye regler om naturskadeforsikring trer i kraft 1. januar 2025

Publisert

Klubbe og jordklode. Foto.

Foto: Witsarut/ Adobe Stock.

Ny forskrift om naturskadeforsikring ble vedtatt i statsråd 26. januar. Både forskriften og lovreglene, som er vedtatt tidligere, trer i kraft 1. januar 2025.

Endringene innebærer betydelige endringer i naturskadepoolens oppgaver og aktiviteter.

I hovedtrekk består endringen i at forsikringsselskapene skal avsette naturskadekapital i et fond som forvaltes av Norsk Naturskadepool. Ordningen innebærer at naturskadekapitalen skal vokse i år med overskudd og at selskapene skal kunne få underskuddsdekning i år hvor naturskadeerstatninger har overskredet innbetalingene. Av andre endringer kan nevnes: selskapenes administrasjonskostnader vil bli dekket med inntil 0,005 promille av den enkeltes brannforsikringsgrunnlag, og det vil være representanter fra forbrukerne både i styret og andre utvalg.   

Den nye forskriften viderefører en del av dagens regelverk, men er på mange punkter endret og utvidet. Dette gjelder blant annet reglene om sentralt naturskadefond og oppgavene til poolen.

Lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2025.

Ny forskrift finner du hos Lovdata

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon