Skadetallene etter ekstremværet «Hans» øker fortsatt

Publisert

Steinskred. Foto.

Foto: trekandphoto/Adobe Stock. Illustrasjonsfoto.

Forsikringsselskapene har hittil registrert opp mot 7000 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter.

Erstatningene på disse skadene som allerede er meldt inn, kan anslagvis bli på rundt 1,6 milliarder kroner*, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool. Vi vet foreløpig ikke hvor stor andel som dekkes av naturskadeforsikringsordningen, og hvor stor andel som dekkes av de ordinære forsikringene.

I tillegg kommer innmeldte skader på blant annet campingvogner og biler. Ekstremværet «Hans» har dessuten forårsaket store ødeleggelser på veier og annen infrastruktur som ikke er med i våre beregninger.

­– Vi understreker at anslagene kun gjelder allerede innmeldte skader og er foreløpige.

Mange av de skadelidte har store belastninger nå, sier Ståle Solem Ingebrigtsen administrerende direktør i Norsk Naturskadepool.

Forsikringsselskapene hjelper kundene så raskt de kan og har omprioritert ressurser for å bistå de skadelidte.

*De innmeldte skadene forårsaket av flom og skred under ekstremværet «Hans» dekkes av naturskadeforsikringsordningen, mens noe dekkes av forsikringsselskapenes ordinære dekninger.

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ved skade kontakter kundene sitt eget forsikringsselskap.

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd, flodbølge og meteorittnedslag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikringer i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool.

 

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Stine Neverdal