Utgifter til rettslige prosesser

Selskapene kan avregne utgifter ved rettslige prosesser. Dette gjelder også når selskapet bruker egen intern juridisk kompetanse (egen juridisk avdeling).

Slike utgifter kan avregnes fra det tidspunkt saken er brakt inn for retten. Det betyr at det må være tatt ut forliksklage eller stevning.

Utgifter til juridisk bistand som har påløpt før saken bringes inn for retten, kan ikke avregnes. Slike utgifter er dekket gjennom oppgjørsgodtgjørelsen.

Dersom selskapet bruker egen juridisk avdeling, kan selskapet avregne i samsvar med regelverket for de offentlige salærsatsene, jf forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v.

Utgifter som er påløpt før saken bringes inn for retten, kan ikke utliknes.