Tak

Gå til hovedinnhold

Tak

Vær spesielt oppmerksom på at de fleste typer taktekking har begrenset levetid. Dette skal fremgå av takstrapporten.

Om det oppstår skade ved svak konstruksjon uten at skadelidte kan bebreides skal ingen avkortning gjøres.

I de tilfeller forsikringstakeren selv har utført tekkearbeidet eller annet takarbeid, for eksempel ved ombygging/rehabilitering, kan det være aktuelt å sette ned erstatningen (medvirkningsansvar).

Det må vurderes om skadelidte kan bebreides for feil eller svakheter.

I de tilfeller hvor taket tidligere har vært utsatt for tilsvarende skade er regelen at dersom skadelidte var gjort oppmerksom på svakhetene og saksbehandler har stilt krav til forbedring, skal det gjøres dobbelt så stort fradrag som ved første gangs skade - minimum 30%. Se ellers avsnittet om "gjentatte skader".

Dersom taket er lagt uten mekanisk innfesting etter 1979 må saksbehandler vurdere regress mot den som har lagt taket - se Momentliste - takskader pkt. 1 nedenfor.

 

Ankesaker:25/95

49/95

driftsbygning - ansvarshavende - svak innfesting yttertak
villa under rehabilitering - selvbygger dårlig festede takåser

15% avkortning

50% avkortning

 

Momentliste ved takskader

Det store antall skader på tak gjør det nødvendig å være oppmerksom på en del spesielle former for taktekking, samt innfestningen av de forskjellige komponenter i en takkonstruksjon.

Mange skader kunne vært unngått hvis alle bygninger ble konstruert og satt opp i henhold til retningslinjer gitt i faglitteratur (Norsk Standard, TPF, NBI-blad.)


Liste over vanlige feil/mangler/svakheter:

1.

Mekanisk feste: Korrugerte stål/aluminiumsplater med pålimte isolasjonsplater, og med tekking av papp eller plastbelegg over, må betegnes som en svak konstruksjon når det ikke er sørget for gjennomgående mekanisk festing på tilstrekkelig antall punkter. Anbefalinger om at mekanisk festing er nødvendig kom først i 1978/79 (TPF informerer).

2.

Shingel: Dersom shingel er lagt om høsten eller vinteren er limingen ofte ikke tilstrekkelig. I tillegg til stifting av shingelen til underlaget, skal en remse som dekker over et limlag rives av. Vær oppmerksom på at det også finnes andre typer shingel hvor monteringsbeskrivelsen er annerledes. Limet som er av asfaltbasis trenger varme for å sikre binding. Dette kan ordnes med kunstig oppvarming, men full effekt av limet kan normalt først oppnås etter soloppvarming. Før avlimingen er sikret ved soloppvarming må belegget i de fleste tilfeller betegnes som en svak konstruksjon.

3.

Takpapp er mangelfullt spikret til undertak og er ofte preget av elde og mangelfullt vedlikehold.

4.

Takpanner av tegl eller betong er ikke festet forskriftsmessig over hele taket for å tåle vindbelastning i utsatte kyststrøk. Randsoner er mest utsatt.

5.

Lekter for taktekking har for svak innfesting til undertak/sperre/takbjelke. Randsoner er også her spesielt utsatt.

6.

Takbjelker/sperrer/åser har mangelfull innfesting uten noen form for forankringsjern eller bandjern til den underliggende konstruksjon.

7.

Råte i vitale deler av takkonstruksjonen, ofte sammen med generelt mangelfullt vedlikehold.

8.

Konstruksjonen er ikke tilpasset stedlige forhold, f.eks. ferdighus bygget for innlandet satt opp i værhardt strøk, uten at innfestinger av de forskjellige komponenter er forandret.

En avkortning ved takskader må være basert på takstmannens rapport og konklusjon, og det må vurderes om skadelidte kan bebreides.