Sikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sikring

Utgifter til sikring kan ikke avregnes i poolen. Dette gjelder selv om sikring er en nødvendig betingelse for at skaden kan bli reparert.

Grensegangen mellom redning og sikring er ofte komplisert - se Redning og sikring.

For å ha grunnlag for å se nærmere på grensegangen mellom redningstiltak og sikringstiltak, vil det være behov for en oversikt over reglene som gjelder for sikringstiltak, herunder når plikten til å iverksette sikringstiltak inntrer og hvem som eventuelt har denne plikten.

Sikringstiltak mot naturskade kan bli aktuelt etter at naturskade har skjedd eller i forbindelse med at det ved sakkyndige undersøkelser blir avdekket fare for slik skade.

Det praktiske og økonomiske ansvar for gjennomføring av sikringstiltak mot naturskade påhviler eieren av den eiendom som skal sikres, eller vedkommende kommune, dersom det er et større område som skal sikres.

Ved vurdering av et sikringstiltak som ikke er å anse som redning, bør forsikringstaker henvises til å undersøke regelverket med kommunen eller andre offentlige instanser.

Kommunen har ansvar for sikring i samsvar med Lov om sikring mot naturskader § 20.