Linjestrekk

Gå til hovedinnhold

Linjestrekk

Linjestrekk / kraftledning / luftspenn 

Linjestrekk/kraftledning/luftspenn kan forsikres mot brann dersom det er utsatt for reell brannrisiko. Når slike ledninger er brannforsikret, dekkes også naturskader i samsvar med naturskadeforsikringslovens § 1.

Det skal beregnes naturskadepremie av strekkets samlede verdi, det vil si hele linjestrekket fra A – Å. Verdien skal innberettes og inngå i NPs utlikningsgrunnlag. Som eksempel kan nevnes linjestrekk som går fra skogkledd lavland og opp til – og over – fjellvidde. 

Linjestrekk som går over snaufjell og fjellvidde vil ikke utgjøre noen brannrisiko, men normalt være eksponert for storm- og skredskader. Dersom linjestrekket for eksempel skades av skred, vil skaden kunne avregnes mot poolen.

Det samme gjelder skader som skyldes storm. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på hovedårsakslæren.

Master og linjestrekk over snaufjell forutsettes å være beregnet og dimensjonert for å tåle påregnelige påkjenninger. De klimatiske påkjenningene på snaufjell kan bli ekstreme. Det er viktig at takstmannen er oppmerksom på dette og gjør nødvendige undersøkelser.

Ofte er det ikke vinden alene som er hovedårsak til skaden, men eksempelvis oppbygging av is på linjestrekket. Is kan innebære meget høy vektbelastning på linjen og dette kan være hovedårsak til skaden. Vinden er da en medvirkende årsak, men ikke hovedårsaken.

Takstrapporten må ha en tydelig beskrivelse og konklusjon om disse problemstillingene.

Legg merke til at sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land er objektivt unntatt og kan ikke under noen omstendighet avregnes mot poolen, selv om de inngår i linjestrekk som nevnt over.

Se også Luftspenn over vann