Klimaskader - Frost og tele

Gå til hovedinnhold

Klimaskader - Frost og tele

De typiske skader er frost og telepåvirkning på grunnmur og fundament. Is kan bygge seg opp på tak og demme opp for avløp, slik at vann trenger inn i bygningen.  Dette er unntatt fra dekningen.
Ankesaker:      2/80 73/82 111/82 120/82 34/86 41/95

is bygger seg opp på tak, vann inn i bygning grunnmur og fundamenter frostsprengning mur tele, vann frosset i garasje press mot bygning isdannelse på duk i svømmebasseng

ikke naturulykke ikke naturulykke ikke naturulykke ikke naturulykke ikke naturulykke ikke naturulykke

For abb. i Lovdata

1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-24438 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om dekning av skade som skyldes tele i bakken på grunnmur og på betongheller, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner at skadene skyldes frost og tele i bakken og at skadene oppstod over tid. Frost og tele er ikke en erstatningsbetingende naturskade. Skadelidte kan derfor ikke gis medhold i sitt krav på naturskadeserstatning. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda. 2. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-21965 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om sprekker i grunnmur og innvendig tverrgående delevegg samt sprekker i en glassrute direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner at skaden ikke har oppstått direkte ved en naturulykke. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.

3. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-10287 (P-vekt: 0:00)Naturskadeloven. Spørsmål om skade på en trebro direkte skyldes flom, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden direkte skyldes flom. Ankenemnda finner at skaden skjedde ved at isflak som kom med elven traff et brokar. Isgang er ikke en erstatnings betingende skadeårsak. Ankenemnda finner heller ikke at det foreligger slike « særlige forhold » som tilsier at det gis billighetserstatning, jf. naturskadeloven §4 annet ledd.

4. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-10-01. NSN-2010-1304 (P-vekt: 0:00)Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om avkortning etter skade på et våningshus, jf. Naturskadeforsikringsloven §1 tredje ledd. Forsikringsselskapet vil erstatte skadene på huset, men har foretatt en avkorting på 20 % under henvisning til at huset hadde en svært aldringssvekket konstruksjon. Ankenemnda finner at bygningens takkonstruksjon var svak med mangelfullt feste for yttertaket. Dette har medvirket til skadene. Ankenemnda har derfor ikke noe å bemerke til en avkorting på 20 %. Klagen 5.Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2009-06-05. NSN-2009-3209 (P-vekt: 0:00)Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om vannskade var forårsaket av naturulykke, jf. §1 første ledd. Skadelidte oppdaget at det hadde trengt vann gjennom isolasjon og takplater i enebolig, og hevdet at storm hadde forårsaket skaden. Forsikringsselskapet la til grunn at sannsynlig skadeårsak var takpappens alder i kombinasjon med frostsprengning. Uttalelser om hovedårsakslæren. Ankenemnda fant ikke sannsynliggjort at skaden kunne tilbakeføres til en naturulykke. Klagen ikke tatt til følge.

6.   Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2009-06-05. NSN-2009-664 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade på mur var naturskade, jf. §4. Fondsstyret avslo krav om erstatning for skade på mur under henvisning til at skaden ikke skyldtes en erstatningsbetingende naturskade. Ankenemda fant at det var en flomsituasjon på skadestedet på skadetidspunktet, men at skadene ikke var forårsaket av flommen. Ankenemda uttalte at skaden var forårsaket av frostsprengning, forvitring og andre påkjenninger over lang tid, og tok ikke klagen til følge.