Flytebrygger

Gå til hovedinnhold

Flytebrygger

1. Flytebrygger - skadedato 01.01.2012 eller senere

2. Flytebrygger - skadedato 31.12.2011 eller tidligere 

3. Ankesaker

 
 
 

1. Flytebrygger - skader med skadedato 01.01.2012 eller senere 

NB! Fra 01.01.2012 er det ikke anledning til å utlikne erstatninger for flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, jf Fellesvilkårets pkt. 3.4.

 

2. Flytebrygger - skader med skadedato før 01.01.2012)

Generelt om flytebrygger

Flytebrygger er forholdsvis lette, flytende konstruksjoner. De er som regel festet til land i den ene enden, i minimum 2 nedsenkede moringer (ankere) for hver seksjon utover samt minimum 2 moringer ytterst. Vekten på moringene bestemmes på grunnlag av størrelsen på bryggeanlegget. Med forskjeller i flo og fjære, under påvirkning fra bølgeslag og båter som er fortøyd eller beveger seg i anlegget, er det selvsagt at konstruksjonen må være svært "lealøs" og leddet på mange steder for at disse påregnelige påkjenningene ikke skal bryte den i stykker.

Landgangen - som ofte er plassert mellom land og flytebrygga - er å betrakte som en del av flytebryga.

I utgangspunktet er flytebrygge en svak og lett konstruksjon som er lite egnet til å motstå påregnelig påkjenning fra de skadeårsakene som er aktuelle - storm, stormflo og flom.

Den type flytebrygge som brukes må tilpasses såvel det sted/beliggenhet den plasseres på - som det antall og de typer båter som skal benytte anlegget (f.eks. utgjør store båter fortøyd til en flytebrygge et betydelig vindfang).

Blant de ting som det må tas hensyn til, er strømforhold, fremherskende vindretning, antall og typer båter i anlegget, variasjoner i flo og fjære (se kapittelet om stormflo), at de moringer som benyttes passer når det gjelder vekt, antall og plassering. Hvilke typer og dimensjoneringer på kjettinger som brukes er også vesentlig.

I følge leverandører stilles det dessuten krav til at kjettingene jevnlig kontrolleres og justeres, både noen uker etter nymontering og ellers årlig.

Enkelte leverandører tilbyr vedlikeholdsavtaler for å passe på slike forhold.

Vedlikeholdet betyr mye for bryggens evne til å motstå påkjenninger, da det for en stor del benyttes galvanisert stål til sammenføyninger og forankring. Ved mekanisk påkjenning vil galvaniseringen bli skadet slik at rustangrepet aksellereres. Stramming og tilpasning er en forutsetning for tilfredsstillende funksjon.

Andre vanlige feil og svakheter som konstateres i forbindelse med skader er dårlig forankring, for korte kjettinger (lite slakk), små/lette moringer samt et generelt problem med underdimensjonering.

Ut fra disse svakheter i tillegg til flytebryggers generelt svake og utsatte konstruksjon, vil det ytterst sjelden betales mer enn 50% erstatning for skader på disse.

Hva slags vedlikehold/ettersyn blir kjøpere av flytende havneanlegg pålagt/informert om fra bryggeleverandør?

Når det gjelder ettersyn/vedlikehold av havneanlegg, så kan dette deles opp i to hovedpunkter: 

1. Brygger og utriggere

Kontrollere at bolter, muttere etc. er dratt til samt slitasje av disse. Sjekke at båter er forsvarlig fortøyet og at utriggerlengde er samsvarende med båtlengde.

2. Forankring

Kontrollere forankringsstrekkenes korrosjon/slitasje samt kontrollere at strekkene har like stor (alternativ liten) slakk slik at ikke anlegget "henger" på enkeltes strekk.

Skadeårsak

En stor del av de skader som hittil er registrert på flytende havneanlegg etter storm-/springflo, skyldes dårlig forankring av brygger (for små moringer og for korte forankringsstrekk) samt at bryggene er underdimensjonert i forhold til ekstreme belastninger. En medvirkende årsak kan også være at det etterhvert legges for store båter i anlegget.

En annen årsak til skader er i mange tilfeller kundenes ønske om lavest mulig kostnad ved anskaffelse og leverandørers høyst varierende spesifikasjoner med henhold til forankringsmateriell.

All den tid det ikke finnes felles retningslinjer for blant annet dimensjonering av forankringsmateriell, har heller ikke kunden mulighet for å vurdere de enkelte leverandørers tilbud (hvis forankring er spesifisert i tilbudet).

Når det gjelder valg av materiell, registreres også en tendens til å se mest på pris og ikke materiellets kvalitet, funksjonalitet og bruksområde. Dette har sammenheng med manglende godkjenningsordning og klassifisering slik at kunden ikke har referansegrunnlag.

Se også Brygger og kaier, Landgang og Isgang i sjøen.

 

3. Ankesaker

21/82 / lett konstruksjon, bølgeslag /   ikke naturulykke

26/86 / forankring, tidligere skade /    50% avkortning

83/94 / svakt sammenføyd - burde forstått /  50% avkortning

162/94 / isgang i sjøen / ikke naturulykke

73/95  utsatt beliggenhet, svakt sammenføyd - burde forstått / 50% avkorting

42/09  gjentatt skade, innfestet  m kjetting til kai og med tau/kjetting til moringer 40%

22/11  festematerialer angrepet av rust, bryggen i seg selv svak konstruksjon, 30 %