Egenandeler

Gå til hovedinnhold

Egenandeler

I erstatningsoppgjøret skal det trekkes én egenandel for hver naturskadehendelse.

Egenandelen fastsettes av departementet og er for Norsk Naturskadepool fra 1.4.2005 kr. 8.000.

Ved forsikring i flere selskap kan saksbehandler gjøre avtale med annet selskap om hvilket selskap som skal trekke egenandel, eventuelt kan selskap som trekker egenandel gjøre kunden oppmerksom på at egenandelen skal trekkes bare 1 gang ved naturskader (eventuelt også underrette annet selskap).

Dersom samme juridiske person har flere naturskader ved samme hendelse (f.eks. kommuner, firmaer eller privatpersoner med forsikringer på flere risiki), skal det bare trekkes én egenandel. Det må fremgå hvor egenandelen er fratrukket.

Noen selskaper trekker ikke egenandel når det bare har påløpt redningsutgifter. I avregningen mot Norsk Naturskadepool skal det likevel trekkes egenandel, selv om selskapet bare har erstattet redningsutgifter.

Ved førsterisiko erstattes skaden - etter fradrag av egenandel - inntil de oppgitte summer.

Se også Førsterisiko - regler for erstatningsberegning.

 

For erstatninger fra den statlige naturskadeordningen (Landbruksdirektoratet) gjelder egne regler

Egenandelens størrelse avhenger av om skaden har inntruffet før eller etter 01.01.2017.

Skader inntruffet før 01.01.2017:
Dersom en naturskade erstattes ved et fordelingsoppgjør mellom Statens naturskadefond og Norsk Naturskadepool, skal fondet jf § 16 i forskrift av 02.06.95 trekke differansen mellom kr. 10.000 og selskapets egenandel.

Hvis fondet gjør opp skaden først, og har trukket kr. 10.000 i egenandel, skal det likevel trekkes en egenandel på kr. 8.000 i selskapets oppgjør.

Selskapet må deretter henvise kunden til fondet, som justerer sitt erstatningsoppgjør (det vil si foretar en ny erstatningsberegning og utbetaler kr. 8.000 til skadelidte).

 
Skader inntruffet etter 01.01.2017:
Dersom en skade erstattes av begge naturskadeordningene (forsikring og den statlige ordningen), trekkes egenandel i begge ordningene, jf forskrift til Lov om naturskadeerstatning (naturskadeerstatningsloven)

Den statlige naturskadeordningen har et såkalt innslagspunkt på kr. 20.000. Det betyr at skader som er under dette beløp, avvises.

Av forskriften til naturskadeerstatningsloven fremgår følgende egenandelssatser:

Skader under kr 100.000:

30 % av skaden

Skader over kr 100.000:         

30 % av de første kr 100.000 / 15 % av det som overstiger kr 100.000