Ankebehandling

Gå til hovedinnhold

Ankebehanding

Når erstatningen blir satt ned eller helt nektes, har skadelidte etter loven (naturskadeforsikringhsloven § 2 og forsikringsavtaleloven § 8-5) rett til å anke saken inn for Klagenemnda for naturskadesaker - innen seks måneder etter at skadelidte har fått avgjørelsen.

Det kan ankes på årsak, spørsmål om avkortning og avkortningens størrelse.

I tillegg kan spørsmålet om det er inntruffet én eller flere naturkatastrofer forelegges for Klagenemnda for naturskadesaker (tidligere Ankenemnda for statens naturskadefond).

De samme rettigheter til å forelegge saken for Klagenemnda for naturskadesaker har også forsikringsselskapet.

Ved klage fra skadelidte er det forsikringsselskapet som er den berørte part, ikke Norsk Naturskadepool. Selskapet må derfor selv besvare henvendelser fra Klagenemnda for naturskadesaker.

Det er viktig at saken er skikkelig forberedt fra selskapets side før den forelegges Klagenemnda for naturskadesaker. Av hensyn til den skadelidte er det også viktig at selskapet besvarer henvendelser fra klagenemnda så raskt som mulig.

Det må gis en fullstendig begrunnelse for hvorfor erstatningen er nedsatt eller nektet. Alle anførsler og påstander fra sikrede (som oftest forsikringstaker) og/eller Klagenemnda skal besvares.

Dersom det er subsidiære avkortningspåstander, skal disse gis samtidig med hovedbegrunnelsen (primærpåstanden). Alle påstander og begrunnelser må tas med i første innstilling til Klagenemnda.

Momentliste ved brev til Klagenemnda:

 • skadens inntreden, hendelsesforløp
 • skadens omfang
 • alle relevante opplysninger
 • hvorfor nedsatt erstatning/nektelse
 • besvare kundens/skadelidtes argumenter/anførsler
 • besvare andre fremsatte påstander
 • subsidiære anførsler
 • vedlegge foto/takst/dokumentasjon
 • vedlegge/henvise til relevante ankesaker

Klagenemnda vil alltid kreve svar på de etterfølgende spørsmål. Disse må derfor alltid kommenteres i første brev til nemnda:

 • den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles
 • hans mulighet for utbedring av mangelen, herunder økonomisk evne og forholdene ellers
 • om den skadelidte er mer enn lite å legge til last.

Naturskadeforsikringslovens § 2, første ledd fastslår at "Ankenemndas vedtak kan ikke påklages". Dette innebærer imidlertid ikke noen begrensning i skadelidtes rett til å bringe saken inn for de vanlige domstoler ettersom "påklage" i denne sammenheng kun handler om den administrative klageadgang innen det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, jf for øvrig naturskadeerstatningsloven § 20.

Det er dermed bare denne administrative klageadgang som er avskrevet. Lovgivningen taler således ikke om "klage", h.h.v. "påklages", der det er tale om å bringe lovligheten av et forvaltningsorgans avgjørelse inn for domstolene.

Mange ankesaker kan unngås ved en grundig saksbehandling hvor skadelidte får en skikkelig begrunnelse for hvorfor skaden ikke blir erstattet fullt ut (se faktainnsamling, brevskriving).

Se også punktene om ankesaker.

Ved henvisning til ankesaker må det påses at saken er relevant i forhold til den konkrete skadesaken som behandles.

Ankesaker det henvises til i håndboken vil ikke alltid ta for seg avkortningsspørsmål, men andre problemstillinger av prinsipiell karakter. Dette for å klargjøre forståelsen av begrep og andre spørsmål.

Av denne grunn er det henvist til en rekke eldre ankesaker uten at avkortningsprosenten nødvendigvis er riktig i forhold til dagens lovverk. Lovendringen skjedde i 1994.

Ankesaker

Avgjørelser fra Ankenemda i Statens naturskadefond er fra 2009 publisert på betalingssider hos Lovdata under " Vedtak".

For saker fra 2010 og tidligere - se Oversikt over ankesaker