Plasthaller

Gå til hovedinnhold

PlasthallerPlasthaller er ofte ikke permanente byggverk, og vil derfor i utgangspunktet kunne ha svak konstruksjon.

Det gjelder imidlertid samme krav til utførelse og konstruksjon for en plasthall som for andre bygg. 

Dersom hallen er oppført på et sted som er utsatt for naturskade, kan kommunen komme i ansvar dersom kommunen ikke har stilt særlige krav, jfr. Plan- og bygningsloven § 68.

Skade på plasthaller vil ofte skyldes dårlig vedlikehold, generell slitasje over tid, dårlig eller mangelfull forankring eller at det ved plassering og konstruksjon av hallen ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til påregnelige vindpåkjenninger på stedet.

Vanlige mangler ved skade på plasthaller:

* Gamle rifter i duken som ikke er lappet.
* Manglende stramming av barduner, strekkstag og duk.
* Duken har ligget over skarpe kanter slik at den hadde rifter før naturskaden inntraff.
* Duken er svekket av alder og påvirket av ultrafiolett stråling fra sola.
* Porten sto åpen selv om det blåste sterkt.
* Åpen gavl (ikke hel vegg).
* Mangelfull innfesting av hall til bakken/grunnen/fundamenter.

Plasthall som er kjøpt brukt eller har vært montert flere ganger, er mer utsatt for skader, referer punktene ovenfor. 

Vær oppmerksom på slike forhold som alder, levetid, byggeforskriftenes krav til plasthaller, byggemelding, nedskrivningstid osv.

Det må i den enkelte sak vurderes om skadelidte kan bebreides for feil og svakheter.
 
Se Avkortning og Svak konstruksjon.


Ankesaker:

    7/86  Utsatt plassering, svak konstruksjon på stedet  100% avkortning  
  52/87  Mangelfull innfesting til grunn, svekket duk          50% avkortning
  69/89  Svekket konstruksjon, flyttet, 15 år gammel         60% avkortning
386/93  Mangelfull forankring, lett konstruksjon                40% avkortning 
381/93  Svekket av elde                                                    50% avkortning
379/93  Stor avstand mellom buene                                  50% avkortning
376/93  Svak duk, tidligere skade                                     35% avkortning

 

Nyere ankesaker forutsatt abonnement hos Lovdata:


Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2009-12-17. NSN-2009-10629 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om avkorting på grunn av svak konstruksjon etter omfattende stormskader på en plasthall, jf. naturskadeforsikringsloven §1 tredje ledd. Plasthallen var fra 1993 og på skadetidspunktet var deler av hallen demontert for vinteren. Forsikringsselskapet avkortet erstatningen med 50 % under henvisning til at man anså plasthaller som sådan for å ha svak konstruksjon og at hallen var for dårlig forankret til bakken. Ankenemnda fant at plasthallen hadde svak

Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2009-09-16. NSN-2009-3706 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om avkorting på grunn av svak konstruksjon etter stormskade på frittliggende plasthall og uttalelse om Ankenemndas kompetanse, jf. naturskadeforsikringsloven §§ 1 tredje ledd og 2 første ledd. Plasthallen var ca. 20 år gammel og var blitt flyttet flere ganger. Forsikringsselskapet avkortet erstatningen med 50 % med henvisning til hallen ikke hadde tålt den vindstyrken som den skulle tåle i henhold til Norsk Standard og at hallen ikke var et permanent

Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2009-06-05. NSN-2009-802 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om avkorting jf. §1 tredje ledd. Et drivhus fikk skader under storm. Forsikringsselskapet anså skaden som dekningsmessig, men avkortet erstatningssummen 50 % under henvisning til svakheter i bygningskonstruksjonen. Ankenemnda fant skaden dekningsmessig, men fant at avkortingen var rimelig da svakheter i konstruksjonen på drivhuset kunne sies å ha medvirket til at skaden skjedde og det omfang den fikk. Klagen ikke tatt til følge.