Bygg under oppføring

Gå til hovedinnhold

Bygg under oppføring

Bygg under oppføring er på forskjellige stadier spesielt sårbare, og praksis viser at det har blitt mange skader - spesielt under storm. Et vesentlig moment er dessuten hvilken tid på året arbeidene utføres og hvem som utfører dem.

Foranstaltninger for å unngå skader medfører omkostninger som ikke gir seg utslag i varige verdier i det ferdige bygg. Det kan derfor være meget fristende for den som setter opp et bygg å sløyfe - eller ofte begrense - slike utgifter mest mulig. Dette kanskje spesielt på grunn av at det tidsrom hvor byggverket er særlig sårbart, ofte er kort - bare noen timer eller dager.

Den som bygger har selv et ansvar. Selv om arbeidet rent praktisk blir utført av en entreprenør, kan byggherren/tiltakshaveren (forsikringstakeren) i enkelte tilfeller bli ansvarlig avhengig av kontraktsforholdet. Han er neppe å bebreide dersom han i god tro har overlatt byggingen til fagkyndige. Det samme gjelder hvis han kjøper huset ferdig. I slike tilfeller vil det neppe være grunnlag for avkortning, men det må vurderes regress mot utførende entreprenør.

Dersom han derimot utfører arbeidet selv, vil han kunne bebreides for eventuelle feil, mangler og svakheter ved bygget. Han plikter å sette seg inn i de krav som til enhver tid gjelder for byggearbeidet.

Det er her med andre ord grunnlag for å vurdere en reduksjon i erstatningen - se Avkortning og Svak konstruksjon.

Det vil ved konstruksjoner av denne type ofte være grunnlag for å foreta avkortning på subjektivt grunnlag, men det må som vanlig vurderes om det foreligger identifikasjon og om skadelidte kan bebreides for mangler og svakheter.

I saker med bygg under oppføring er det særlig viktig med en fyldig faktainnsamling slik at saksbehandler har alle nødvendige data for hånden når saken blir behandlet. Det er således viktig at takstrapporten foruten skadebeskrivelse inneholder opplysninger om kontraktsmessige forhold, om skadelidte er selvbygger, om hvilken vindavstivning som var foretatt m.m. Av betydning for vurdering av eventuell avkortning er også opplysninger om årstid, beliggenhet og topografi samt værmelding.

Se også Risikoovergang.

 

Ankesaker:

21/86   villa under oppføring - svak avstivning gammel konstruksjon/lite stifter 35% avkortning

43/86   silobygg under oppføring - forankring/avstivning av tom silo, vindutsatt 30% avkortning

63/86   garasje under oppføring - forankring/avstivning 60% avkortning

76/86   villa under reparasjon - utsatt årstid, mangelfull sikring 50% avkortning

19/87   kontorbygg under oppføring - innfesting tak/ikke mekanisk festet 30% avkortning

34/87   industribygg under oppføring - vindavstivning, utsatt byggefase 50% avkortning

119/88 villa under rehabilitering - understøttelse, byggerisiko 100% avkortning

49/95   villa under rehabilitering - selvbygger - dårlig feste takåser 50% avkortning

53/95   hytte under oppføring - mangelfull sikring etter årstiden - sikrede deltatt 30% avkortning (GOD!)

55/95   driftsbygning under oppføring -  mangelfull forankring - entreprenør  25% avkortning

18/96   grunnmur - mangelfull sikring - entreprenør - storm varslet - påregnelig for årstiden 100% avkortning

12/03   utilstrekkelig forskalingsfeste - entrepenør 50% avkortning

14/03   dårlig sikring - selvbygger 40% avkortning

15/03   garasje, dårlig sikring - selvbygger 50% avkortning
 

To "klassikere" bør også nevnes:

 9/80    villa under oppføring - sikring/avstivning, selvbygger 100 % avkortning 

11/80   skole under oppføring - avstivning/entreprenør 100 % avkortning