Småbygg / små bygninger

Gå til hovedinnhold

Småbygg / små bygninger

Små /mindre bygninger tilhørende boligeiendommen.

I Skadehåndbokens avsnitt om hageanlegg poengteres at mindre bygninger/bygningslignende konstruksjoner må forsikres særskilt under bygninger (løsøre i særlige tilfeller) - for å unngå misforståelser. Tilbudet av lette konstruksjoner - mer eller mindre for egen montasje - synes stadig å øke.

Hovedregelen er at alle bygninger – ref definisjonen av bygning – skal være forsikret. Det er også mulig å få tegnet forsikring på disse.

Grunnen til at selskapene medtar småbygninger (som løsøre) er at det ikke er naturlig å tegne bygningsforsikring på spesifikke objekter som dukkehus, lekehus, hundehus samt andre, mindre enkle frittstående konstruksjoner - slike som for eksempel selges i planteforretninger og  byggevarehus.
Imidlertid er tilbudet av slike enkle konstruksjoner under en stadig utvikling, og per i dag får man kjøpt relativt store og kostbare ”sidebygninger”  – som ”flatpakket”.

Det er anledning til å avregne naturskade på småbygg/mindre bygg med bruttoareal inntil 10 kvm. når det ikke foreligger særskilt forsikring, jfr. Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool pkt. 1.1.3.. Det er en forutsetning at slike småbygg har tilsvarende dekning i selskapets vilkår.

Definert praksis for småbygninger.

Som hovedregel vil alle bygningslignende konstruksjoner større enn 5 kvm ligge utenfor «løsørebegrepet».

Tilsvarende må gjøres gjeldende at alle bygningslignende konstruksjoner fundamentert på støpt plate eller ringmur skal forsikres som bygning (for å kunne utlignes i NNP).

Det er ikke riktig å sammenligne småbygninger med «hobbyveksthus» - hobbyveksthus er relativt dyre konstruksjoner som det neppe er vanlig å tegne bygningsforsikring på.

Hobbyveksthus er mer som et «driftsløsøre» og brukes som det - og er derfor er inntatt i løsørevilkåret.

På generell basis må det hevdes at utebod /uthus - dvs mindre frittliggende bygninger på bebygd eiendom skal ha egen forsikring - selv om de som regel er unntatt søknadsplikt jfr. Plan - og bygningsloven § 20-3 første ledd bokstav a) jf. SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a).