Senskader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Senskader

Med senskader menes skader som kan være en følge av tidligere naturulykke. Ofte er årsaksbildet uklart og naturulykken er ofte en av flere mulige bakenforliggende årsaker.

Senskader har ofte også det til felles at de har utviklet seg over tid - av og til over svært lang tid.

Senskader kan ikke avregnes. Det følger av forarbeidene til naturskadeforsikingsloven at skaden må være voldt umiddelbart ved naturulykke, og at fjernere følger av ulykken ikke kommer i betraktning. Senskader er med andre ord ikke å betrakte som en umiddelbar og direkte følge av naturulykken, jfr. lovens ordlyd "som direkte skyldes". Senskader er derimot å betrakte som indirekte skader.

Dersom såkalte senskader skal kunne avregnes, må de være observert og registrert umiddelbart etter naturulykken - eller svært nært i tid. Dette stiller krav til takstmannen med hensyn til at befaringen gjennomføres grundig, slik at alle potensielle skader som følge av naturulykken tas med i takstrapporten. 

Selskapet må vurdere om senskader omfattes av selskapets egne, ordinære vilkår.

Se forøvrig Klagenemndsuttalelsene 19/26712 og 20/3532.