Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Erstatningsordningene ved naturskade

I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

Forsikring
 
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.
 
Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade. Vilkårene for naturskadeerstatningen finner du i forsikringsavtalen som du har med ditt selskap. Ved skade bør du derfor ta kontakt direkte med ditt selskap for å få vite hvilke erstatningsordninger som gjelder i ditt tilfelle.

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og en del andre objekter. Erstatning for disse avhenger av din ordinære forsikringsdekning.

Offentlig erstatning

Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadeordning. Dette er det offentlige organet som erstatter naturskader. Slike skader er f.eks. skade på dyrka mark og bruer.