Tinglysning / 60%-skade

Gå til hovedinnhold

Tinglysning / 60%-skade

 

OBS! Legg merke til endringen fra 01.01.2018

 
Er det nedlagt bygge- og deleforbud etter naturskadeloven § 22, gis ikke erstatning for skade på byggverk som siden er oppført på vedkommende område, eller for løsøre som befinner seg i byggverket når skaden er av slik art som vedtaket gjelder.

I tilfeller der den skadde eiendom er særlig utsatt for naturskade og utgiftene til utbedringen er 60% eller mer av forsikringsverdien for det skadde byggverk (bygning ekskl. tomt), svarer selskapet i henhold til instruks for Norsk Naturskadepool § 3, annet ledd og naturskadevilkårene for den økning i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører. Det er et krav for slik erstatning at det tinglyses erklæring etter naturskadeloven § 22, annet ledd.

Selskapet kan ikke komme i ansvar med mindre begge betingelser, dvs. tinglysning og 60% skade, er oppfylt.

 

NB! Endring fra 01.01.2018

Med virkning fra 01.01.2018 er 60 %-regelen fjernet.

Tekst t.o.m. 31.12.2017:  "Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter naturskadeloven § 22 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade og utgiftene til utbedringen er 60% eller mer av forsikringsverdien for det skadde byggverk, svarer selskapet for den øking i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører.» 

Ny tekst - gjeldende fra 01.01.2018:  «Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygningen på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal bygningen erstattes som om den var totalskadet.»

Endringen innebærer at det etter 01.01.2018 ikke er krav om skadegrad som betingelse for at skadelidte skal få oppgjør som om bygningen er totalskadet.

Endringen gjelder for skader som inntreffer etter 01.01.2018.

Se Sirkulære nr. 14/17 Relokalisering i forbindelse med naturulykke