Ting i sjøen

Gå til hovedinnhold

Ting i sjøen


Selskapet svarer i henhold til naturskadeforsikringsloven § 1 annet ledd ikke for naturskade på skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Båter som ligger lagret på land som varer i sikredes virksomhet, vil imidlertid være dekket så fremt de er brannforsikret. Dette gjelder også ting i disse.

Lektere er å betrakte som skip og er unntatt fra dekning.

Dersom båtene er forsvarlig opplagt i hus (ikke ligger i sjøen eller er trukket opp på stranden) og ellers er betryggende lagret borte fra sitt rette element, er det mulig å søke erstatning gjennom den statlige naturskadeordningen