Redning og sikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redning og sikring

For at et tiltak skal kunne karakteriseres som et redningstiltak, må det være snakk om tiltak som utføres for å begrense skader i forhold til en allerede utløst naturulykke. Alternativt må det være snakk om en situasjon som utløser behov for å iverksette tiltak umiddelbart for å forhindre at et forsikringstilfelle oppstår.

Hjemmelsgrunnlag:

Forsikringsavtaleloven § 4-10. (1. ledd) sikredes plikt til å avverge og gi melding om forsikringstilfelle:

 «Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede​2 gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet»

Forsikringsavtaleloven § 6-4. (1. ledd) selskapets ansvar for redningskostnader

 «Selskapet​1 svarer for skade, ansvar, utgifter og annet tap som sikrede​2 er påført under forhold som nevnt i § 4-10, når hensikten med tiltakene var å avverge eller begrense tap som faller inn under forsikringen, og tiltakene hadde en ekstraordinær karakter og måtte anses som forsvarlige. Det samme gjelder slikt tap påført en person som etter § 4-11 hadde plikt til å foreta redningstiltak».

Forsikringsselskapet blir med andre ord ansvarlig for de omkostninger sikrede pådras i forbindelse med utøvelsen av sin plikt etter FAL § 4-10 dersom de nærmere vilkår i FAL § 6-4 er oppfylt. Begrunnelsen for dette er at sikrede i stor grad må sies å opptre i forsikringsselskapets interesse ved å søke å begrense/avverge skade på en forsikret gjenstand.

Forskrift om Instruks for Norsk Naturskadepool, § 3 (2. og 3. ledd)

 Naturskadeerstatning omfatter ikke utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre, jf. likevel naturskadeforsikringsloven § 1 fjerde ledd, jf. tredje ledd. Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven § 4-10 inntil forsikringsverdien

Naturskadeerstatning omfatter ikke utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre, jf. likevel naturskadeforsikringsloven § 1 fjerde ledd, jf. tredje ledd

Utfordringen:

Grensegangen mellom redningstiltak, som er omfattet under forsikringen, og ikke omfattede/dekkede sikringstiltak, vil ofte være vanskelig å trekke. Det vil være nødvendig å foreta en konkret vurdering av det enkelte tilfellet for å kunne konkludere hvorvidt et tiltak kvalifiserer som redningstiltak eller ikke.

Med kostnader: menes rimelige og nødvendige kostander inntil gjenstandens verdi, jfr. Forskriftens § 3, 2. ledd.

 

Tabell med ofte stilt spørsmål og svar på disse:

Spørsmål

Svar

Innbo/varer/maskiner som løftes opp fra gulv eller eventuelt tas ut av bygning for å avverge eller begrense skade ved naturulykke

Ja, dersom det er akutt fare for at objektene som er truet, kan bli skadet og det haster med å gjennomføre tiltaket. Tidsaspektet er viktig i denne vurderingen

Nei, dersom det er en potensiell mulighet for skade lenger frem i tid. Da er dette forebygging.

Innbo/varer/maskiner hvor det gjøres skadebegrensende (for eksempel tildekking, konservering) tiltak for å avverge eller begrense skade ved naturulykke

Ja

 

Grave avskjæringsgrøft for å forhindre at flom/skred treffer forsikret objekt

Ja, dersom det er akutt fare og det haster

Nei, dersom det er en potensiell mulighet for skade og det derfor er et forebyggende tiltak.

Legge sandsekker for å forhindre at flom/skred treffer forsikret objekt

Ja

 

Kjøpe/leie lensepumpe for å hindre eller begrense vannskade på forsikret objekt ved flom

Ja, dersom det er akutt fare og det haster, f.eks. ved varsel om økende flom

Nei, hvis det dreier seg om «kjekt å ha» i tilfelle det blir flom

Tildekking av bygning for å hindre utvikling av skadeomfang (for eksempel presenning på tak etter at takstein har forsvunnet, tre har falt på tak)

Ja

 

Risiko for skred/steinsprang, ikke ny informasjon om økt fare i forhold til tidligere

Nei

 

Risiko for skred/steinsprang, ny informasjon (ikke endret risikobilde kun en klargjøring av eksisterende forhold), men ikke truet av naturulykke

Nei

 

Risiko for skred/steinsprang, ny informasjon og det har blitt en overhengende fare for naturulykke - faren har «fortettet»seg

Ja

 

Er faren ikke overhengende er det å anse som et sikringstiltak

(eksempel stein ligger i skråning, kan skade forsikret objekt, ikke overhengende fare og heller ikke sannsynlig at en utløsende naturulykke vil utløse steinsprang)

Nei

 

Ved utløst naturskade, typisk skred og steinsprang, vil det i noen tilfeller være behov for å renske opp i skråning/fjell før det er mulig å utbedre skaden (fjerne for eksempel stein som har kommet ned).

Tja,

Slike kostnader vil kunne være en kombinasjon av tilkomst, redning og mulig også sikring.

Sikringskostnaden må spesifiseres og holdes utenom avregningen mot NP

 

Avbrudd/driftstap

Nei, redningskostnader for å begrense avbruddstap er ikke omfattet

 

Tidsaspektet:

Ved redning er det utgifter til de umiddelbare tiltakene selskapet skal erstatte, dvs. de utgifter som er forbundet med å stanse utviklingen av et utløst skred eller den umiddelbare trussel om at skred kan bli utløst. Det er i slike tilfeller snakk om en kort tidshorisont slik at selskapet må sørge for meget rask håndtering av den oppståtte situasjon. Utgiftene er begrenset til forsikringsverdien.

Dokumentasjonskrav:

 Det kan være geologisk undersøkelse, dokumentasjon/rapport fra NVE/NGI m.m.

Egenandel:

Egenandel ved naturskade skal alltid fratrekkes i avregningen mot NP, uavhengig av om selskapet belaster skadelidt med egenandel.

Sikring:

For å ha grunnlag for å se nærmere på grensegangen mellom redningstiltak og sikringstiltak, vil det være behov for en oversikt over reglene som gjelder for sikringstiltak, herunder når plikten til å iverksette sikringstiltak inntrer og hvem som eventuelt har denne plikten.

Sikringstiltak mot naturskade kan bli aktuelt etter at naturskade har skjedd eller i forbindelse med at det ved sakkyndige undersøkelser blir avdekket fare for slik skade.

Det praktiske og økonomiske ansvar for gjennomføring av sikringstiltak mot naturskade påhviler eieren av den eiendom som skal sikres, eller vedkommende kommune, dersom det er et større område som skal sikres.

Ved vurdering av et sikringstiltak som ikke er å anse som redning, bør forsikringstaker henvises til å undersøke regelverket med kommunen eller andre offentlige instanser.

Ankesaker:

FinKN 2019-354

Forsikringsskadenemnda nr. 3820

Forsikringsskadenemnda nr. 3678