Merutgifter - påbud fra offentlig myndighet

Gå til hovedinnhold

Merutgifter - påbud fra offentlig myndighet

Selskapet kan avregne merutgifter som følge av påbud fra offentlig myndighet i samsvar med eget selskaps vilkår. Avregningen er begrenset til kr 1.000.000, men likevel ikke høyere enn 1. risikosum.

Se Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool pkt. 1.1.4 (vilkår av 01.01.2020):

Merutgifter til skadeutbedring av forsikret bygning når merutgiftene skyldes endrede tekniske krav til bygningen i henhold til lov eller offentlig forskrift.

Erstatningen er begrenset til kr 1.000.000,- men likevel ikke høyere enn 1. risikosum.

Kravet må gjelde den skadde del av bygningen og være en direkte følge av skaden. Det er en forutsetning at skadelidte søker å utnytte hensiktsmessige dispensasjonsmuligheter i Plan- og bygningsloven når det er relevant.

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter:

- til utbedring av den skadde del av bygningen eller gjenoppføring av bygningen.

- til grunnundersøkelser og fundamentering ved gjenoppføring av bygning, som ikke direkte     vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført på samme byggetomt.

Utgifter til sikring og forebygging kan ikke avregnes. Heller ikke utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel for å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet.

Presisering: beløpsbegrensningen gjelder pr. bygning når flere fremgår av samme forsikringsavtale.

 

NB! For skader inntruffet før 01.01.2012 gjelder: 

Påbud dekkes ikke under den obligatoriske naturskadeforsikringen og må eventuelt erstattes av det enkelte selskap, dersom slik tilleggsdekning er tegnet.