Halm- og surfôrballer

Gå til hovedinnhold

Halm- og surfôrballer

Halm-/høyballer blir ofte lagret ute på åpne jorder. Skader på disse oppstår enten ved storm eller ved flom. Objektet er å betrakte som løsøre, og er meget utsatt for skade. Det er ofte skader på ballene før selve skadestormen, som følge av barns lek, fugler, gnagere etc. Det er av den grunn vanskelig å fastslå hvilke skader som kan føres tilbake til den enkelte hendelse.

Ved stormskader blir ofte emballasjen ødelagt. Surfôrballene vil kunne bli ødelagt dersom skaden skjer på høsten og ved relativt høy temperatur. Ved rask reaksjon kan imidlertid mye berges ved ompakking av ballene. Ved skade under vedvarende frost, bør ikke hendelsen føre til skade på fôret.

Halmballer trenger 6 - 8 uker før amoniakkprosessen er ferdig. Skade på plasten innenfor dette tidsrommet vil kunne føre til totalskade på fôret, men ompakking og eventuell ny behandling kan redusere skadeomfanget. Skader som oppstår etter at prosessen er over, skal normalt ikke føre til særlig skade på fôret, dersom dette tildekkes igjen.

Ved flom er beliggenhet ofte utsatt. Avkortning må vurderes i henhold til naturskadeforsikringslovens § 1 sjette ledd. Plassering i terrenget vil ofte være avgjørende. 

Før erstatningsberegning bør landbrukskyndig person kontaktes for verdifastsettelse.
 
Ankesak:


50/91

84/94
høyavling - storm - utsatt lagringsmåte, ikke tilfreds-
stillende sikringstiltak, spesielt værutsatt
utsatt plassering for vind

100% avkortning
  50% avkortning