Hage/hageanlegg/tomt

Gå til hovedinnhold

Hage/hageanlegg/tomt

Generelt 
Areal som ikke inngår i beregningen av hage/hageanlegg/tomt 
Tomt som er større enn 5 dekar - se illustrasjoner nederst. 
Definisjon av bolighus og fritidshus
Installasjoner i hagen
Arealbegrensning 
Skog og trær 
Gårdsplass 
Strandsone 
Taksering
Vei

Illustrasjoner

 

Generelt 
Naturskadeforsikringslovens § 1: «Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av en tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.»  

Selv om loven bruker begrepene hage og hageanlegg, omfattes i utgangspunktet alt areal inntil 5 dekar med utgangspunkt i forsikret bolighus eller fritidshus. Dette gjelder selv om skadet areal ikke er opparbeidet som hage. I begrepet hage/hageanlegg inngår med andre ord både den opparbeidede og den ikke-opparbeidede delen av tomta.

Som en del av tomta - og derfor medforsikret - regnes eksempelvis installasjoner som stikkrenne, bekkelukking og nedgravde rør som ikke er en del av bygningens forsikring. Det samme gjelder frittliggende forstøtningsmur.

I noen tilfeller kan forsikringstaker eie et annet gårds- og bruksnummer som ligger inn til eiendommen hvor huset (bolig-, vånings- eller fritidshus) ligger. Dersom begge gårds- og bruksnummer ligger innenfor 5 dekar – og fremstår som én eiendom – kan også naturskade på det tilstøtende gårds- og bruksnummer avregnes.

Dette betyr i praksis at så lenge tomten er 5 dekar eller mindre, omfatter hage/hageanleggsdekningen hele tomten.

Begrepet bolighus innbefatter også våningshus på gårdsbruk. 

Dersom det går en vei (privat vei, kommunal, statlig eller fylkesvei) over tomten, omfattes også den delen av tomten som ligger på den andre siden av veien. 

 

Areal som ikke inngår i beregningen av hage/hageanlegg/tomt 
- Jordbruksareal i produksjon 
- Produksjonsskog – se Skog  

Skade på jord- og skogbruksarealer kan søkes dekket av Statens naturskadeordning.

Stormskade på produksjonsskog kan forsikres / erstattes av forsikringsselskapet Skogbrand 

 

Tomt som er større enn 5 dekar 
Dersom tomten er større enn 5 dekar, må det gjøres en avgrensning av hvilket areal som anses dekket under forsikringen. Bolighuset er utgangspunktet for beregningen av 5 dekar, se illustrasjoner nedenfor.

Der tomtegrensen delvis utgjør en naturlig avgrensning av de 5 dekarene, hensett til avstand til boligen og en naturlig form på det areal som er dekket under forsikringen, så skal tomtegrensen benyttes så langt den passer.

Grensen må i mange tilfeller trekkes etter en skjønnsmessig vurdering i den konkrete saken. Under enhver omstendighet skal det ikke legges til grunn en ellers kunstig avgrensning for å få medtatt skader som etter en naturlig vurdering ligger utenfor den forsikrede del av boligtomten. Det vil for eksempel si at dersom et bolighus har en lang oppkjørsel, er det den del av veien som ved en naturlig avgrensning ligger innenfor 5 dekar som kan avregnes mot naturskadepoolen.  

 

Definisjon av bolighus og fritidshus
Våningshus, bolighus og fritidshus er en bygning hvis primærfunksjon er å tjene som bolig eller fritidsbolig. 

Som bolighus regnes også kombinasjonsbygninger (bolig og næringsvirksomhet) når disse samlet sett har karakter av å være bolighus (eller fritidshus) - se Forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 3 fjerde ledd. 

Hoteller og andre bygninger for innlosjering - ikke permanent bosted - anses ikke som bolighus i lovens forstand. Hageanlegg (og tomt) for disse er følgelig ikke dekket mot naturskade.

 

Arealbegrensning 
Arealbegrensningen på 5 dekar er knyttet til hvert enkelt bolig- og fritidshus. Er det to bolighus på forsikringsstedet, er arealbegrensningen 10 dekar.

 

Installasjoner i hagen 
Med hage menes arealet omkring et beboelseshus som tilhører huseieren. 

Hageanlegget omfatter vegetasjon, bed, trapper, gelendre, porter, forstøtnings- og pyntemurer, svømme- og andre bassenger, gjerde, flaggstang, veier, broer og andre innretninger i hage, som ikke er løsøre eller del av bygning. 

Erstatning for beplantning i hageanlegget, er oppad begrenset til tilsvarende vekst som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri o.l. 

Areal som benyttes til landbruksproduksjon, faller utenfor definisjonen av hageanlegg. Dette kan være dyrket mark, beitearealer, skog o.l.

Arealer som tidligere har vært brukt til landbruksproduksjon, men som ikke er det lenger, regnes som hage/tomt og omfattes av forsikringen. 

Avling – frukt, bær, grønnsaker o.l. (avkastning av hageanlegget) dekkes ikke. 

Brønnomramming som pyntemur o.l. - regnet fra terrengnivå - omfattes av begrepet hageanlegg, selve brønnen (borehull og vannforekomst) derimot ikke. 

Skur og småhus som plankelaftede skur, dukkehus, redskapsbu o.l. er ikke en del av hageanlegget, men hører inn under bygning/løsøre som selvstendige objekter. 

Særlige installasjoner plassert i - eller i tilknytning til – hageanlegget, som brygge, kai, kjørebukk og lignende omfattes ikke av begrepet hageanlegg.  

Vær likevel oppmerksom på en mulig dobbeltrolle ved forstøtnings-/pyntemur og fortøyningssted på eiendommer grensende til vann. Slike murer er å betrakte som en del av hagen når hovedfunksjonen er avslutning av hagen og en klar avgrensning mot vannet (muren holder hagen "på plass"). 

Terrasse og platting som er etablert frittliggende i hageanlegget er en del av hageanlegget. 

Tilsvarende gjelder frittstående levegger når de ikke er festet til bygningsmasse (konstruksjonsvurdering som hobbyveksthus og løsøre for øvrig). 

Terrasser, plattinger og levegger i tilknytning til bygning hører inn under bygningens forsikring. 

Platting foran badstue ved sjø og badetrapp dekkes under hageanlegg. 

Trebrygger er ikke en del av hageanlegget, men fast trebrygge kan avregnes dersom bryggen er forsikret i henhold til forsikringsbevis og vilkår – se også Brygger/kaier

Betongkai er heller ikke en del av hageanlegget og i utgangspunktet heller ikke gjenstand for brannforsikring. 

Se likevel Brygger/kaier) og avsnittet ‘Brygger og kaier av betong’  

 

Vei 
Forsikringen omfatter, i henhold til naturskadeforsikringslovens § 1, den delen av veien som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen. 

Med den utvidede definisjon av hage som er beskrevet over, omfatter forsikringen i tillegg all privat vei som ligger utenfor opparbeidet hage, men innenfor eiendommens tomtegrense - oppad begrenset til 5 dekar. 

Dette gjelder altså selv om det ikke dreier seg om tilførselsvei til eiendommens bolighus. 

Forsikringen omfatter vei i samsvar med beskrivelsen over også dersom veien er en felles tilførselsvei for flere eiendommer. 

I landbruket gjelder det samme avgrensede arealet (innenfor 5 dekar) i tilknytning til våningshuset (bolighuset) med driftsbygninger, dersom arealet rundt våningshuset og driftsbygningene fremstår som en samlet enhet. 

Vei og gårdsplass bygges typisk opp med sjiktene; forsterkningslag, nedre bærelag, øvre bærelag og slitelag. 

Grøfter (drenering) vil tilsvarende være en del av veiens oppbygning. 

Her gjelder som ellers tilbakeføring tilbake til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden.

Takstkonsulent foretar vurdering av oppbygning, masseberegning og metode(r)for tilbakeføring og skal gi opplysninger om eventuelle mangler. 

Takstkonsulent skal vurdere dimensjoneringen og vedlikeholdet av veien. 

Dersom veien er dårlig vedlikeholdt og har manglende drenerende evner, skal dette påpekes i takstrapporten og det må vurderes om skadelidte er mer enn lite å laste for skadens inntreden og/eller omfang. 

 

Gårdsplass 
Gårdsplass er det areal som er bearbeidet med sikte på transport inn til bebyggelse, samt parkering og buksering av kjøretøyer m.m., det som gjerne blir kalt tunet på eiendommen. 

Med gårdsplass menes gårdsplass både i tilknytning til bolig- og fritidshus og for landbrukseiendommer i tilknytning til våningshuset (bolighuset) med driftsbygninger – dersom arealet rundt våningshuset og driftsbygningene fremstår som en samlet enhet. 

Gårdsplassen inngår i den samlede arealbegrensningen på 5 dekar.  

 

Skog og trær 
Som nevnt over i avsnittet Areal som ikke inngår i beregningen av hage/hageanlegg/tomt, er det unntak for produksjonsskog. Trær på tomta ellers, og som altså ikke er produksjonsskog, omfattes og skal erstattes dersom de påføres skade. 

For skader på trær gjelder følgende regler:   
Egne trær Dersom trær skades ved naturulykke, erstattes rydding av trærne. Utgifter som kan avregnes er begrenset til oppkapping i deler for å muliggjøre bortkjøring og selve bortkjøringen. I tillegg kan fresing av treroten avregnes.

Ekstrautgifter til opphugging til ved kan ikke avregnes. 

Trær erstattes med tilsvarende ung vekst (gartneri-/planteskolevare).

Naboens trær: Fjerning av treet følger nabolovens prinsipper. 
Eier av treet skal fjerne dette, og kan eventuelt søke dette dekket av sin forsikring. 

For bygning som rammes av annen eiers tre, gjelder likevel det grunnleggende prinsipp om adkomstutgifter – dog ikke lenger enn å fjerne treet fra det skadde objekt. 

Merutgiften som oppkapping til ved er følgelig ikke dekket. 

Se ellers avsnittene om Treffskader og Skog

Som nevnt over i avsnittet Areal som ikke inngår i beregningen av hage/hageanlegg/tomt, er det unntak for produksjonsskog. 

Trær på tomta ellers, og som altså ikke er produksjonsskog, omfattes og skal erstattes dersom de påføres skade.

 

Strandsone 
Rullestein eller sand i vannkant er en naturlig forekomst i overgangen mellom land og vannmasser og skader på dette erstattes ikke, selv om dette for angjeldende eiendom er anlagt. 

Strandsonen er gjenstand for daglig bølgeskvulp og påvirkning av høyvann/lavvann - vannets naturlige syklus tilfører eller reduserer masse fra fjæra kontinuerlig. 

Tilsvarende gjelder for annen anlagt strandsone, mudringstiltak på bunnen o.l. 

Rullestein anlagt som forbygning i skråning ned mot strand dekkes, men kun gjenoppretting. 

Forbedringer som støping og annen forankring dekkes ikke. 

Platting foran badstue ved sjø og badetrapp dekkes under hageanlegg.  

 

Taksering 

Taksering gjennomføres som ved øvrige naturskader - ut i fra de kunnskaper som er nødvendige, med bistand av nødvendig ekspertise etter behov.

 

Se ellers avsnittene om Treffskader og Skog

 

Illustrasjoner

 

Den delen av tomten som omfattes av forsikringen skal beregnes med utgangspunkt i bolighuset. I praksis er det vanligvis neppe så «firkantet» som i dette eksemplet. 5 dekar må da måles opp etter en skjønnsmessig vurdering. Oppmålingen skal imidlertid alltid ta utgangspunkt i bolighuset.


Når tomten ikke er firkantet, må takstkonsulenten være kreativ -  f.eks. med en passer på detaljkartbladet

Her er heller ikke tomten helt firkantet. 
Deler av naboens tomt berører firkanten slik den fremstår i figur 1. Arealet av naboens tomt (hvitt felt) må «fordeles» på skadelidtes tomt.