Hageanlegg og tomt - avregning

Gå til hovedinnhold

Hageanlegg og tomt - avregning

Som følge av at hageanleggsdefinisjonen er blitt utvidet til å gjelde inntil 5 mål også for den delen av de 5 målene som ikke er direkte opparbeidet hage, er det nødvendig å presisere retningslinjene for hva som skal kan avregnes mot Norsk Naturskadepool. 

Det er særlig to typer skader som går igjen. Det ene er utrasing av masser i skråninger ned mot for eksempel bekker på nedsiden av eiendommen, og det andre er utrasing av skråninger ned mot bygningsmassen.  For begge disse skadetypene gjelder at sikringskostnader for å unngå senere skader, ikke dekkes av forsikringen. Dette framgår i lov om sikring mot og erstatning for naturskader og avregningsvilkårenes pkt. 4.1.

Erstatningen for naturskade på hageanlegg skal beregnes i samsvar med selskapets egne vilkår. 

 

Avregning av skader inntruffet i 2019 eller senere:

Avregningsgrunnlaget for tomt (hage, hageanlegg, gårdsplass, vei og den ikke-opparbeidede delen av tomta), settes til kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden, beregnet etter prisene på skadedagen.

Dersom skaden ikke repareres, kan selskapet avregne det laveste beløp av gjenopprettelseskostnad og nedgangen i tomtens omsetningsverdi som følge av skaden.

For beplantning i hageanlegget kan selskapet avregne gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri o.l.

Kostnader til sikring/forebygging kan ikke avregnes, selv om dette er en forutsetning for å utbedre skaden på hage/hageanlegg/tomt. 

Dersom det er nødvendig med forbedring av stabiliteten, er dette sikringskostnader som ikke er dekket av forsikringen.

I noen tilfeller kan sikringskostnader søkes dekket av NVE. Søknader skal fremmes via kommunen. Det er derfor viktig at alle skredskader meldes til kommunen.

 

Avregning av skader inntruffet før 01.01.2019:

Vær oppmerksom på begrensningen i avregningsvilkårene hvor det framgår at erstatningen settes til det laveste beløp av gjenopprettelseskostnad og nedgangen i tomtens omsetningsverdi, som følge av skaden på hageanlegget, dersom skaden ikke repareres.

For beplantning i hageanlegget kan selskapet avregne gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri o.l.

Kostnader til sikring/forebygging kan ikke avregnes, selv om dette er en forutsetning for å utbedre skaden på hage/hageanlegg/tomt. 

Dersom det er nødvendig med forbedring av stabiliteten, er dette sikringskostnader som ikke er dekket av forsikringen.

I noen tilfeller kan sikringskostnader søkes dekket av NVE. Søknader skal fremmes via kommunen. Det er derfor viktig at alle skredskader meldes til kommunen.

Ved skader som her er nevnt (skader inntuffet før 01.01.2019), må takstmann derfor alltid taksere tomtens omsetningsverdi. Det vil i flere tilfeller kunne begrense erstatningen i forhold til gjenopprettingsprinsippet. Er ikke dette beregnet, kan skaden ikke forventes avregnet i poolordningen.

Tidligere har slike skader i ikke-opparbeidet hageanlegg vært dekket av den statlige naturskadeordningen. Der har erstatningen vært begrenset til eiendommens reduserte bruksverdi. I og med at bruksverdi ikke er et standarduttrykk i forsikringsoppgjør, har vi valgt å benytte eiendommens reduserte omsetningsverdi som begrensning.

Med omsetningsverdi menes hva eiendommen kunne ha vært solgt for i det lokale marked før eller etter skaden. Omsetningsverdien etter skaden skal ikke gjenspeile en mulig frykt og risiko for fremtidige skader.

 

Redningskostnader

Selskapene kan avregne redningskostnader. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å sette i gang redningsarbeid for å avverge den akutte, umiddelbare faren for ytterligere skred. Dette er arbeid som må gjøres umiddelbart etter skaden for å hindre en eventuell akutt ytterligere utvikling av skaden. 

Grensegangen mellom sikring og redning kan være vanskelig å avgjøre. Tidsfaktoren vil normalt være helt avgjørende. Redningsarbeid er arbeid som må utføres umiddelbart, gjerne i løpet av noen timer/dager etter skredet. Ekstraordinære tiltak som må gjøres i en evakueringsfase kan i noen tilfeller også være redning - se også Skadehåndbokas avsnitt 'Redning og sikring'.