Festetomt - skade på hage, hageanlegg og tomt

Gå til hovedinnhold

Festetomt - skade på hage, hageanlegg og tomt

 

Det er ikke mulig å gi et kortfattet generelt ”fasitsvar” på hvem som skal ha utbetalt erstatning, fester eller bortfester. Det er mange forhold som spiller inn. Reglene i dette kapittel om festetomt gjelder i prinsippet også ved punktfeste.
 
Dersom fester og bortfester kommer til enighet, er dette utvilsomt den mest hensiktsmessige løsning i alle sammenhenger.

Som hovedretningslinjer kan dog bemerkes at, ved partiell skade, hvor ting som er anlagt og bekostet av fester blir utbedret, må det antas at den økonomiske interesse befinner seg hos fester. Hva angår hageanlegget som sådant, kan det være tvil om hvem som er innehaver av den forsikringsmessige interesse. Dersom fester utbedrer, kan bortfester nok heller ikke heller her motsette seg at erstatning utbetales til fester. Dette følger av FAL § 7-4 annet ledd, annet punktum. Selskapet må sikre seg at erstatningen benyttes til utbedring av hageanlegget.
For skade som ikke blir utbedret må selskapet ikke utbetale erstatning før det foreligger en avklaring mellom fester og bortfester hvordan erstatningen skal fordeles. Selskapet bør ta initiativet til en slik avklaring. Om slik avklaring ikke skjer vil selskapet kunne deponere erstatningen i bank med felles disposisjon. Dette framgår av FAL § 7-4 annet ledd, siste punktum.

Se betenkningene for en utførlig redegjørelse og begrunnelse for hvilke hensyn som må ivaretas.

Skade på hage, hageanlegg mv. på festetomt - Betenkning fra Arntzen de Besche av 30. juni 2006.

Erstatning ved naturskade på festetomt - Betenkning fra CLP av 18. oktober 2018.