Rutine i saker der det ikke er formelt krav om takst

Gå til hovedinnhold

Rutine i saker der det ikke er formelt krav om takst

Kravet om takstrapport kan fravikes ved mindre bygningsskader hvor det er klar skadeårsak og oversiktlig skadeomfang. Det er en forutsetning at skadens omfang ikke overstiger kr 100 000 (ekskl. mva.)

NB! Skader som inneholder ett eller flere av følgende elementer skal alltid takseres - av sertifisert takstkonsulent - på ordinær måte:

 • avkortning

 • regress

 • usikker årsak

 • villbekk som kilde for flom

Skader som skyldes storm, flom, stormflo og skred kan omfattes av denne rutinen forutsatt at omfanget før fradrag for naturskadeegenandel ikke overstiger kr 100 000 ekskl. mva.

Skader som overstiger dette beløp, skal takseres på ordinær måte av sertifisert takstkonsulent.

Når det ikke avholdes takst, må det foreligge alternativ dokumentasjon på saken.

Kravene til dokumentasjon

 Skadetype    Dokumentasjon av skadeårsak       Dokumentasjon av skadeomfang   

  Storm

 • Kundens beskrivelse av skaden og hendelsesforløpet

 • Vindmålinger

 • Fargebilder

 • Alternativ dokumentasjon:

 • Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak

 • Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som er sertifisert

 • Pristilbud, eller     

 • Kalkyle/kostnadsoverslag, eller

 • Faktura for utført arbeid

 • Fargebilder

  Flom

 • Kundens beskrivelse av skaden og hendelsesforløpet

 • Fargebilder som viser vassdraget som har gått over sine bredder og hvor i vassdraget oversvømmelsen har skjedd

 • Alternativ dokumentasjon:

 • Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak

 • Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som er sertifisert

 • Pristilbud, eller  

 • Kalkyle/kostnadsoverslag, eller

 • Faktura for utført arbeid

 • Fargebilder

  Skred

 • Kundens beskrivelse av skaden og hendelsesforløpet

 • Fargebilder av skredet og hvilken skade skredet har gjort   

 • Alternativ dokumentasjon:

 • Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak

 • Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som er sertifisert

 • Pristilbud, eller 

 • Kalkyle/kostnadsoverslag, eller

 • Faktura for utført arbeid

 • Fargebilder 

Stormflo

 • Kundens beskrivelse av skaden og hendelsesforløpet

 • Fargebilder av skadet objekt og hvilken skade stormfloen har gjort

 • Vannstandsmålinger hentet fra sehavniva.no

 • Alternativ dokumentasjon:

 • Partner/anbefalt håndverker dokumenterer årsak

 • Telefontakst utført fra kontoret av takstkonsulent som er sertifisert

 • Vannstandsmålinger hentet fra sehavniva.no

 • Pristilbud, eller 

 • Kalkyle/kostnadsoverslag, eller

 • Faktura for utført arbeid

 • Fargebilder 

Uansett om skaden skyldes storm, flom, stormflo eller skred, skal det alltid ligge fargebilder på saken.

Skred er i utgangspunktet kompliserte skader og det anbefales at denne rutinen bare unntaksvis benyttes ved skredskader. Uansett må forutsetningene være til stede: klar skadeårsak og oversiktlig skadeomfang.

Det skal alltid ligge vindmålinger på saker som skyldes storm eller orkan. Vindmålinger hentes primært ut fra yr.no. Se også Værobservasjoner.

Mediaoppslag og private vindmålinger om hendelsen kan gjerne være supplerende/underbyggende dokumentasjon, men slike oppslag er alene ingen dokumentasjon for skadens årsak.

Husk også at et telefonnotat alene ikke er tilstrekkelig grunnlag for å dokumentere årsak eller omfang.

Se også Faktainnsamling.