Skred

Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av:

  • steinskred
  • steinsprang
  • jordskred
  • leirskred
  • snøskred

 

 

Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor. 

 

Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut.

Det er ingen definert minstegrense, slik at steinsprang og blokkefall regnes med, men det forutsettes at hendelsen utløses plutselig.

 

Mange av de skredulykker som inntreffer er ofte utløst av menneskelig aktivitet. I gjennomsnitt innmeldes det bare mellom 50 og 100 skredskader til Norsk Naturskadepool hvert år. De fleste skredskader er imidlertid som oftest både store og dramatiske hendelser som krever besluttsomhet og omhyggelig behandling fra selskapet. Ofte rammer skadene enkelteiendommer – av og til med tap av menneskeliv og med stor mediedekning.

 

Telepress, leirsig , jordtrykk på murer, utrasing i byggegruver og grøfter, utglidning av oppfylte masser omfattes ikke av skredbegrepet, heller ikke snøsig, drivsnø eller snøras fra tak.

 

Når masser, som er anlagt av mennesker, raser ut, f.eks. en veifylling, anses ikke dette som skred ved naturulykke. Om en slik utrasing derimot setter i gang noe større, hvor også andre masser som ikke er opplagt av mennesker eller maskiner raser ut, er dette en erstatningsmessig skredskade.

 

Masser anlagt av mennesker (oppfylte masser) ansees som permanente (altså «moder jord») når de har ligget lenger enn 30 år.