Jordskjelv

Norsk Naturskadepool har bare registrert få skader innmeldt som jordskjelv.

Et jordskjelv defineres som et plutselig brudd i jorden, som er av naturlig opprinnelse. Bruddet medfølger elastiske bølger som kan bli merket som rystelser av bakken og/eller målt med seismometer. Stedet hvor utløsningen skjer kalles hyposenteret, mens punktet på jordoverflaten rett over hyposenteret kalles episenteret.

Ved jordskjelv oppstår elastiske svingninger i jordskorpen. Svingningene blir svakere ved økende avstand fra senteret. Store jordskjelv kan volde omfattende skader. Ved jordskjelv på havbunnen kan det oppstå store flodbølger. Jordskjelv forekommer der det er bevegelser i jordskorpen, og da særlig på grensene mellom jordskorpeplatene.

De rystelser som har forekommet i naturskadepoolens virketid har i det vesentlige vært innenfor de påkjenninger en bygning skal tåle.