Flodbølge - fra 01.01.2023

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flodbølge - fra 01.01.2023

En flodbølge er en særlig stor bølge som oppstår som en direkte følge av geologiske hendelser, f.eks. jordskjelv, skred eller vulkanutbrudd. Et annet ord for flodbølge er tsunami. 

En flodbølge er en særlig stor bølge som oppstår som en direkte følge av geologiske hendelser, f.eks. jordskjelv, skred eller vulkanutbrudd. Et annet ord for flodbølge er tsunami. 

Skader som følge av flodbølge kan avregnes i Norsk Naturskadepool. 

Selv om dette egentlig er en indirekte skade, er det tidligere besluttet at skader som følge av flodbølge er å betrakte som naturskade som kan avregnes.

For å tydeliggjøre at dette er en naturskade, blir opplistingen i Lov om naturskadeforsikring § 1 utvidet med flodbølge (og meteorittnedslag). Utvidelsen gjøres gjeldende fra 01.01.2023. Ordlyden i lovens første ledd annet punktum vil da være slik:

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Eksempler på store flodbølger (tsunamikatastrofer) er Det indiske hav i 2004 og Japan i 2011. Det oppsto flodbølger etter store steinskred (fjellskred) i Loen (1905 og 1936) og Tafjord (1934). 174 mennesker omkom i disse hendelsene.