Naturskader og erstatning

Gå til hovedinnhold

Naturskader og erstatning

Enkelte strøk av landet vårt er særlig utsatt for naturulykker. I kyststrøkene er det storm- og rasskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade.

Tegnes brannforsikring i utenlandsk forsikringsselskap, må forsikringstaker undersøke om det utenlandske selskapet er medlem av Norsk Naturskadepool. Hvis ikke det utenlandske selskapet er medlem, må forsikringstaker selv betale en avgift direkte til naturskadepoolen. Denne avgiften kommer i tillegg til en eventuell forsikring mot naturskade forsikringstaker tegner i sitt utenlandske selskap.

Motorkjøretøy, fly, båter, varer under transport, skog, avling på rot m.m. er unntatt. Den statlige naturskadeordningen skal bare yte erstatning i de tilfellene hvor skaden ikke kan dekkes ved forsikring.

Hva er naturskade?

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Erstatningsberegningen

Erstatningen beregnes etter samme oppgjørsregler som gjelder for brann på det skadde objektet. Disse reglene kan variere noe fra forsikringstype til forsikringstype og fra selskap til selskap. Derfor kan det i gitte tilfelle forekomme at to naboer med tilsynelatende like naturskader på bygning kan få ulik erstatning fordi de har forsikringen i forskjellige selskaper.

Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom skaden for eksempel på en bygning skyldes svak konstruksjon, dårlig vedlikehold eller når skadelidte kan lastes for at han ikke forebygde skaden eller hindret omfanget ved den.

Egenandelen ved naturskade er fastsatt ved offentlig forskrift og er derfor lik i alle selskaper: 8000 kroner (med virkning fra 1.april 2005).